Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av prokloraz i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/192 of 12 February 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for prochloraz in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.10.2020)

Sammendrag av innhold
De eksisterende grenseverdiene for prokloraz er revurdert, etter artikkel 12 til forordning (EF) 396/2005.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for prokloraz. Restdefinisjonen for prokloraz er endret etter "European Food Safety Authority" (EFSA) anbefaling. Restdefinisjonen for prokloraz uttrykkes nå som summen av prochloraz, og metabolittene BTS 44595 (M201-04) og BTS 44596 (M201-03).

Enkelte MRLer er fastsatt lavere på grunn av helserisiko for forbruker knyttet til nåværende MRL. Videre er enkelte av Codex MRLene for stoffet også tatt inn i rettsakten.

Fordi hver enkelt LOQ for de tre stoffene er 0,01 mg/kg, er laveste mulige MRL for prokloraz 0,03* mg/kg.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 4. september 2020. Hvis rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før denne datoen, blir grenseverdiene gjeldende fra 4. september også i Norge. Hvis rettsakten tas inn i norsk forskrift senere enn 4. september 2020, vil rettsakten gjelde umiddelbart i Norge.

Det gis overgangsordning for produkter ved at tidligere MRLer for disse stoffene fortsatt vil gjelde for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 18. mai 2020.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet, men analysen av prochloraz beskrives av EU RL (referanselaboratorie) som krevende. Metoden krever et hydrolysetrinn som gjør at disse ikke kan inkluderes i multimetoder. Kostnadene til plantevernmiddelanalyser vil derav kunne øke.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2020
Anvendelsesdato i EU
04.09.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0192
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro