Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1005 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer noen eksisterende og innfører nye grenseverdier for bly i næringsmidler. EFSA gjennomførte en risikovurdering av bly i 2010 hvor konklusjonen var at den eksisterende verdien for tolerabelt inntak ikke beskytter voksne eller barn. Codex er i ferd med å revidere grenseverdiene for bly i sine standarder på bakgrunn av at JECFA har kommet til den samme konklusjonen. Kommisjonen valgte derfor å forsøke å bidra til en redusert eksponering i befolkningen gjennom denne regelverksendringen. Får å beskytte barn i enda større grad senkes grenseverdiene i eksisterende kategorier barnemat samtidig som det etableres nye. Videre viser data at unntakene for en del frukt og grønnsaker i forhold til de generelle grenseverdiene ikke lenger er nødvendige. Noen av verdiene i hovedkategoriene har også vært også mulig å senke. Siden det innimellom rapporteres om svært høye nivåer i honning og som dermed skaper handelshindringer, har Kommisjonen også inkludert denne kategorien i rettsakten. De nye grenseverdiene skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser, verken for myndighetene ellers de relevante næringsmiddelprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en del av tiltakene for å redusere eksponeringen for bly i den europeiske befolkningen. Mat bidrar vesentlig til totalinntaket, og Mattilsynet mener at de nye grenseverdiene er fornuftige, særlig er det viktig at kravene til barnemat er skjerpet.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2015
Anvendelsesdato i EU
16.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 191-195
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro