Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1317 av 9. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for bly i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2021)

Sammendrag av innhold
Det er i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen har revidert grenseverdiene for bly i en rekke næringsmidler.

I 2010 utførte EUs mattrygghetsorgan (EFSA) en risikovurdering av bly i næringsmidler. EFSA påpekte at bly kan forårsake nevrotoksisitet hos små barn, samt kardiovaskulære problemer og nefrotoksisitet hos voksne. EFSA konkluderte med at det ikke var mulig å sette et tolerabelt ukentlig inntak (tålegrense) for bly og uttrykte bekymring for at dagens nivåer av eksponering for bly i kosten potensielt kan påvirke nevroutviklingen hos fostre, spedbarn og barn. JECFA ("Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants") konkluderte med det samme i 2010.

I Codex Alimentarius er grenseverdiene for bly i salt, vin og spiselig innmat nylig senket. Codex Alimentarius utvikler standarder i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». For å redusere eksponeringen av bly hos befolkningen i EØS, senkes grenseverdiene for de samme kategoriene tilsvarende i forordning (EF) nr. 1881/2006. I tillegg revideres grenseverdiene for ytterligere kategorier. Endringene omfatter grenseverdiene for bly i spiselig innmat, vin, salt, enkelte næringsmidler til spedbarn og småbarn og i villsopp. Næringsmidler til sped- og småbarn er definert i forordning (EU) nr. 609/2013 (gjennomført i forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn). For å også hindre uredelig praksis, slik som tilsetning av blykromat til gurkemeie, settes det også grenseverdier for bly i krydder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for bly i visse næringsmidler, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. Mattilsynets egne analyser viser forekomstdata som stort sett er under de foreslåtte grenseverdiene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet