Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/268/EF av 13. april 2007 om gjennomføring av overvåkningsprogrammer i medlemsstatene vedrørende aviær influensa hos fjørfe og ville fugler og om endring av vedtak 2004/450/EF

Commission Decision 2007/268/EC of 13 April 2007 on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States and amending Decision 2004/450/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold

Rettsakten har to formål:
1. Artikkel 1 i vedtaket angir retningslinjer (vedlegg I og II) for gjennomføring av overvåkingsprogrammene for aviær influensa (AI). Vedtaket viser til artikkel 4, pkt 1 i direktiv 2005/94/EF (AI direktivet) som sier at medlemsstatene skal gjennomføre overvåkingsprogram for AI.
Vedlegg I og II gir detaljerte bestemmelser for overvåking for AI hos tamfugl og villfugl. Tidligere vedtak fra 2002-2006 på dette området var tidsbegrensede og omfattet perioder på 1-2 år.
I forhold til tidligere retningslinjer er det ingen endringer som kommer frem i vedlegg I og II til artikkel 1 i vedtak 2007/268/EF, men retningslinjene er nå fastlagt uten tidsbegrensning og hjemlet i det nye AI direktivet som trådte i kraft 1. juli 2007.

2. I artikkel 2 refereres det til vedtak 2004/450/EF. Det vedtaket omhandler økonomisk støtte for overvåking av flere alvorlige dyresjukdommer. Muligheten for økonomisk støtte følger av vedtak 90/434/EØF som ikke er en del av EØS-avtalen.

Andre delen av dette vedtaket innarbeider bestemmelser om at det kan søkes om støtte for AI overvåking hjemlet i denne fellesbestemmelsen. Tidligere lå denne muligheten direkte i de omtalte "tidligere vedtak fra 2002-2006" under pkt 1 over. Vedtakets vedlegg IV (III) er kun et rapporteringsskjema/søknadsskjema for overvåkingsprogram på AI som får støtte av EU.

Norge må dekke utgifter til slik overvåking i eget budsjett, da dette ikke er en del av EØS-avtalen. Pkt 2 er således ikke aktuelt for Norge.

Merknader
Norge gjennomfører i dag overvåkingsprogram for AI både hos tamfugl og villfugl. Det betyr at de konkrete retningslinjene som beskrives i vedtak 2007/268/EF allerede er innarbeidet i avtaler med Veterinærinstituttet, og de spesifikke krav mht. rase, antall prøver etc gjenfinnes i Mattilsynets instruks om overvåkings- og kartleggingsprogrammer 2007 for dyr og animalsk mat.
Rettsakten krever derfor ingen endringer i norsk regelverk.

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.04.2007
Anvendelsesdato i EU
23.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 114-128
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0268
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro