Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler (endring)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/437/EF av 8. juni 2009 som endrer vedtak 2007/268/EF om implementering av overvåkningsprogrammer for aviær influensa i fjørfe og ville fugler som skal gjennomføres i medlemslandene

Commission Decision 2009/437/EC of 8 June 2009 amending Decision 2007/268/EC on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedleggene til vedtak 2007/268/EF som beskriver krav til overvåkningsprogram for aviær influensa (AI) hos fjørfe og ville fugler. Rettsakten inneholder dermed bare myndighetsforpliktelser, og medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Det må vurderes om det er behov for å oppdatere det norske overvåkningsprogrammet for AI ihht endringene i denne rettsakten.

Det er endringer ihht rapportering av resultater av overvåkningen, krav til CRL (Community Referance Laboratory), og krav til konfirmasjon av positive funn.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten har ingen økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. De administrative konsekvensene begrenser seg til justeringer av rutinene hos NRL (National Referance Laboratory).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvaglet fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 199-200
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0437
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro