Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/407/EF av 12. juni 2007 om harmonisering av overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin

Commission Decision 2007/407/EC of 12 June 2007 on a harmonised monitoring of antimicrobial resistance in Salmonella in poultry and pigs

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Kommisjonen ønsker å harmonisere de data som kommer inn på zoonose-området, da det har vist seg vanskelig å sammenligne de data som produseres innen EØS-området.

Kommisjonen mener at de undersøkelser som gjøres på bakterieisolater av salmonella fra den pålagte overvåkning og kartlegging av salmonella, i de såkalte baseline studier, i EØS området, trenger en harmonisering. Dette fordi det kan være spesielt vanskelig å sammenligne resultatene som rapporteres inn fra ulike EØS-land.

Rettsakten gir derfor et krav til matmyndighetene om å følge opp harmoniseringen og påse at produserte data blir publisert på en tilfredsstillende måte. Rettsakten gjelder fra 1. januar 2008.

Det er vanskelig å oppnå den forventede harmonisering, dersom man ikke har detaljerte beskrivelser av de undesøkelser bakterieisolatene skal gjennomgå, i forhold til hvilke antibiotika som skal testes for, antall prøver som skal tas ut fra de enkelte dyrearter, mm. Dette er derfor beskrevet i vedlegget til rettsakten som i tillegg lager en plan fram til 2012 for verpehøns, broiler, kalkun og svin.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Under norske forhold, hvor salmonella-statusen er svært god og med få funn fra baselinestudiene, vil antall isolater som må types være svært lavt og kreve lite eksta kostnader. Kravene i rettsakten er stort sett implementert av det norske NORM-vet programmet (overvåking av antibiotika-resistens på dyr) og rapporteringen som skjer ved den årlige Zoonose-rapporten som sendes EFSA/Kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 51-54
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0407
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro