Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2072 av 22. september 2016 om verifikasjonsaktiviteter og akkreditering av verifikasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2072 of 22 September 2016 on the verification activities and accreditation of verifiers pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport (MRV-forordningen) har regler om overvåking, rapportering og verifisering av drivhusgassutslipp fra skip. MRV-forordningen er tatt inn i EØS-avtalen.

Et viktig element i MRV-forordningen er at rederiers overvåkingsplan og utslippsrapporter skal verifiseres av et uavhengig, akkreditert verifikasjonsorgan. I MRV-forordningen artikkel 15 (5) og 16 (3) gis Kommisjonen kompetanse til henholdsvis å fastsette nærmere regler om verifikasjon og regler om akkreditering, og utkastet til delegert kommisjonsforordning er lagt fram med hjemmel i disse bestemmelsene. I forbindelse med utarbeidelsen av utkastet har Kommisjonen nedsatt en arbeidsgruppe under European Sustainable Shipping Forum (ESSF) bestående av representanter fra medlemsstater og industri. Delegerte rettsakter er ikke gjenstand for komitologi, og vedtas av Kommisjonen alene i kraft av hjemmel i direktiv eller forordning

Forordningen har regler knyttet til verifikasjonsaktiviteter, verifikasjon av utslippsrapporter, krav til verifikasjonsorganer, samt spesifikke regler om akkreditering og krav til nasjonale akkrediteringsorganer. De generelle kravene til akkreditering i forordning (EF) 765/2008 gjelder også på dette området, og må ses på som et rettslig bakgrunnsteppe. Hensikten med detaljerte regler er harmonisert implementering av kravene i MRV-forordningen, hvor målet er at alle verifikasjonsorganene anvender de samme standardene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordniningen har betydning for eventuelle nasjonale verifikasjonsorganer og Norsk akkreditering, og rederier er bare indirekte berørt av disse reglene. Blant annet gir utkastet verifikasjonsorganet plikt til å utføre stedlige verifikasjoner, som må forstås som verifikasjoner om bord i skip. Forordningen inneholder rettigheter og plikter for private rettssubjekter, og for EFTA-statene må rettsakten implementeres ved inkorporasjon. Skipssikkerhetsloven § 33 jf. § 41 (3) vurderes tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for inkorporasjonen, som dermed kan gjennomføres ved ny forskrift i medhold av den bestemmelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen gir nærmere innhold til krav som allerede følger av MRV-forodningen, og medfører ikke i seg selv økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
En arbeidsgruppe under ESSF bestående av deltakere fra medlemsstater og industri har gitt sin støtte til utkastet.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 22. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.09.2016
Anvendelsesdato i EU
16.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2017
Anvendes fra i Norge
01.06.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro