Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 av 4. november 2016 om bestemmelse av last for andre skipskategorier enn passasjer- ro-ro- og containerskip i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1928 of 4 November 2016 on determination of cargo carried for categories of ships other than passenger, ro-ro and container ships pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport (MRV-forordningen) har regler om overvåking, rapportering og verifisering av drivhusgassutslipp fra skip. MRV-forordningen er tatt inn i EØS-avtalen.

Én av dataene som skal registreres er mengde ført last, målt enten i metriske tonn eller kubikk alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig for det som kvantifiseres. For passasjerskip, ro ro-skip og containerskip er målemetoder regulert i MRV-forordningen. For andre kategorier skip framgår det av MRV-forordningen Annex II del A andre ledd at Kommisjonen gis myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser ved gjennomføringsforordning, og det er dette som reguleres i gjennomføringsforordning (EU) 1928/2016.

Forordning (EU) 1928/2016 viser til FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) sine retningslinjer for frivillig bruk av såkalt Ship Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) i henhold til IMO-resolusjon MEPC.1/Circ.684. Til forskjell fra det obligatoriske energieffektiviseringsregelverket for skip i IMO (Energy Efficiency Design Index (EEDI) og Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)), vil forordning (EU) 1928/2016 angi bestemte obligatoriske metoder for å beregne last på ulike fartøyskategorier, likevel slik at det overlates en viss fleksibilitet til rederiene på noen områder. Trenden i IMO er i større grad å ta utgangspunkt i dødvektstonn som et lett verifiserbart og kjent parameter på alle skip. Forordning (EU) 1928/2016 bygger på de frivillige retningslinjene i IMO-resolusjon MEPC.1/Circ.684 og bransjestandarder for øvrig, men tar også for seg noen skipstyper som ikke er fullt ut dekket av de nevnte retningslinjene. For bilfrakteskip og lignende er det tre alternative beregningsmetoder for å sikre tilstrekkelig grad av fleksibilitet. For skip som frakter last som ikke er dekket av de ulike kategoriene framgår det av fortalen at medlemsstatene skal ha en fleksibel tilnærming, men at valg av metoder for å måle last skal reflekteres i rederiets overvåkningsplan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 1928/2016 konkretiserer rederiets plikter når det gjelder måling av last, og for EFTA-statene må rettsakten implementeres ved inkorporasjon. Skipssikkerhetsloven § 33 vurderes tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for inkorporasjonen, som kan gjennomføres ved å vedta ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 1928/2016 gir nærmere innhold til krav som allerede følger av MRV-forordningen, og medfører ikke i seg selv økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 11. november 2016, og trådte i kraft i EU 25. november 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.11.2016
Anvendelsesdato i EU
25.11.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2017
Anvendes fra i Norge
01.06.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1928
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro