Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/706/EU av 29. november 2013 om endring i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF når det gjelder sykdomsfri status for Danmark for viral hemorrhagisk septikemi, og for Irland og UK-territorium Nord-Irland for Koi herpesvirus sykdom

Commission Implementing Decision 2013/706/EU of 29 November 2013 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the disease-free status of Denmark for viral haemorrhagic septicaemia and of Ireland and Northern Ireland territory of The United Kingdom for Koi herpes virus disease

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfri for viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og Koi herpes virus sykdom (KHV). Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF. Danmark har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at VHS er utryddet slik at hele kontinentalområdet i Danmark oppfyller vilkårene for status som sykdomsfri for VHS. Irland og Storbritannia har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at Irland og Nord-Irland oppfyller vilkårene for status som sykdomsfri for KHV. Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF endres i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2013
Anvendelsesdato i EU
23.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 38-39
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
17.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0706
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro