Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/987 av 27. april 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/655 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/987 of 27 April 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/655 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service internal combustion engines installed in non-road mobile machinery

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen tilføyer en ny artikkel 3a i forordning (EU) 2017/655, som i all hovedsak går ut på å forlenge perioden som kommisjonsforordning 2017/655 skal gjelde slik den lød 6. august 2018. Forordningen inneholder dessuten bestemmelser om språklige endringer og andre korrigeringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/655 og vedleggene til denne.

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 19 (2), som tillegger kommisjonen kompetanse til å fastsette delegerte rettsakter om ordninger for utvelgelse av motorer, prøvingsprosedyrer og rapportering av resultater, og artikkel 55 (2) som tillegger kommisjonen denne myndigheten for en periode på fem år fra den 6. oktober 2016.

Forordningen er blant annet gitt for å rette opp feil, hindre misforståelser og sikre en intern sammenheng mellom forordning (EU) 2017/655 og (EU) 2017/654.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som bestemmer at EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under] skal gjelde som forskrift. Arbeidstilsynet foreslo samtidig å innta en bestemmelse i vedlegget om at utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 – herunder den her omtalte forordningen – skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke få ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge, enn det som allerede følger av forordning 2017/655.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen da endringer i maskinforskriften og vedlegg XII til denne var på høring.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i vedlegg XII til maskinforskriften.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 18. juli 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 7. august 2018.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Forordningen ble omtalt i høringsbrevet om endringer i maskinforskriften og vedlegg, som var på høring i perioden 11. oktober til 2 november 2018.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2018
Anvendelsesdato i EU
07.08.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2020
Anvendes fra i Norge
01.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0987
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro