Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1258/2013 av 20. november 2013 om endring av forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

Regulation (EU) No 1258/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precurors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2016 (ikraftsetting)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) 1258/2013 endrer forordning (EF) 273/2004 om narkotikaprekursorer (utgangsstoffer for narkotika) som er del av EØS-avtalen. Forordningen regulerer markedsføring av stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer, men som også har en legal bruk ved framstilling av blant annet syntetisk plast, legemidler, kosmetikk og parfyme. Gjeldende regelverk stiller krav til registrering ved handel med slike stoffer. En EU-kommisjonsrapport fra 2010 anbefaler styrket kontroll på området. (1) Mens det i dag bare er virksomheter som markedsfører narkotikaprekursorer som er registreringspliktige, innføres et tilsvarende krav for sluttbrukere av eddiksyreanhydrid som benyttes ved fremstilling av heroin. (2) For å sikre like vilkår for registrering av virksomhet, innfører forordningen mer detaljerte regler knyttet til myndighetenes søknadsbehandling av registreringssøknader. (3) Legemidler til dyr, tilsvarende det som også tidligere har vært gjeldende for legemidler til mennesker, unntas fra definisjonen av narkotikaprekursorer. (4) Det skal opprettes en EU-database hvor informasjon fra medlemslandene og aktørene legges inn. Eksempelvis skal databasen inneholde informasjon om beslag og forsendelser av narkotikaprekursorer som har blitt stoppet. Databasen skal videre inneholde informasjon om alle aktører og sluttbrukere som er registrert eller har lisens og som lovlig befatter seg med narkotikaprekursorer.(5) EU-kommisjonen gis delegert myndighet til å fastsette bestemmelser om kravene som skal stilles ved søknad om registrering og lisens, sluttbrukermelding og om informasjonen som medlemslandene skal melde inn til EU-databasen. (6) Alfa-fenylacetoacetoacetonitril (APAAN) tilføyes som stoff omfattet av forordningen.

Merknader

Hjemmel for forordningen i EU-traktaten er artikkel 114. I Norge er narkotikaprekursorer regulert av forskrift om narkotikaprekursorer og forskrift om ulovlig narkotikafremstilling. Sistnevnte regulerer handelen med narkotikaprekursorer mellom Norge og tredjeland (det vil si land som ikke er en del av EU/EØS-området). Forordning (EF) 273/2004 gjelder i dag som norsk forskrift gjennom forskrift 12. februar 2010 nr. 156. Forskriften må endres som følge av forordning (EF) 1258/2013. Det er uvisst om forordning (EF) 1258/2013 får økonomiske konsekvenser for myndigheter eller private aktører i Norge. Som nevnt inneholder forordningen mer detaljert regulering på noen områder, eksempelvis når det gjelder søknadsbehandling av registrering og lisens. Dersom dette har som konsekvens at myndighetene skal gjøre en grundigere vurdering av søknadene enn det som er tilfellet i dag, vil det føre til økt ressursbruk hos myndigheten. Videre er det uklart, både fordi EU-databasen foreløpig ikke er ferdigstilt og fordi det kan forventes at EU-kommisjonen vil fastsette ytterligere bestemmelser vedrørende denne, i hvilken grad kravene til innsendelse av informasjon til EU-databasen vil føre til økt belastning for myndighetene og de private aktørene på dette området.

Med hensyn til handel med narkotikaprekursorer så forholder EU seg til Norge som et tredjeland. Det innebærer eksempelvis at EU utsteder "pre-export notifications" ved forsendelse av narkotikaprekursorer til Norge. Praksisen avviker fra det som gjelder på legemiddelområdet og området for medisinsk utstyr. Hvorvidt EUs praksis er i overensstemmelse med EØS-avtalen må avklares. Siden EU forholder seg til Norge som et tredjeland må det avklares om Norge skal bidra med informasjon til EU-databasen. Dersom Norge bidrar med slik informasjon må Norge også gis tilgang til, på lik linje med EU-landene, informasjonen i EU-databasen.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Vurdering
Helse- og omsorgsdepartementet mener det bør avklares hvorvidt EUs praksis er i samvar med EØS-avtalen før standardskjema returneres.

Status
Forordningen ble vedtatt den 20. november 2013.

Det følger av forordningens artikkel 2 at forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter offentliggjøring i Official Journal. Offentliggjøringen skjedde den 10. desember 2013. Forordningen trådte dermed i kraft i EU den 30. desember 2013.

Kravet til registrering for sluttbrukere av eddiksyreanhydrid gjelder fra og med 1. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2013
Anvendelsesdato i EU
30.12.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 134-142
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2015
Anvendes fra i Norge
19.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1258
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro