Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser (2018)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/729 av 26. februar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/729 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning 2018/729, som dette EØS-notatet omhandler, innebærer at de to stoffene "4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)" og "N-phenethyl-4-piperidone (NPP)", føres opp på listene, kategori 1, over narkotikaprekursorer i forordning 273/2004 og forodning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er implementert i norsk rett ved forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer). Forordning 111/2005 er vurdert som ikke EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke implementert i norsk rett.

Stoffene 4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)" og "N-phenethyl-4-piperidone (NPP)", kan konverteres til det narkotiske stoffet fentanyl eller fentanylanaloger. Misbruk eller feilbruk av fentanyl og fentanylanaloger forårsaker alvorlige problemer for folkehelsen, særlig det voksende antallet overdose, i en rekke områder i EU. Det er tegn på at det forekommer utbredt ulovlig fremstilling av fentanyl basert på ANPP og NPP i EU.

På bakgrunn av høy risiko for at stoffene konverteres til et narkotisk stoff samt det forhold at det er begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Oppføring av stoffene "4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)" og "N-phenethyl-4-piperidone (NPP) må føres på listene over narkotikaprekursorer for å tas inn i norsk rett. Dette gjøres ved en endring av forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer).og forskrift 17. februar 2006 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika .

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiskeog administrative konsekvenser.

Status
Forordning 2018/729 anes som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2018
Anvendelsesdato i EU
07.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.01.2020
Anvendes fra i Norge
21.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0729
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro