Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stofferstoffer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1518 av 29. mars 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1518 of 29 March 2022 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2022)

Sammendrag av innhold
Stoffene etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) og metyl-3-oxo-2-(3,4-metylen-dioxifenyl)butanoat (MAMDPA) er prekursorer for amfetamin, metamfetamin og MDMA (ecstasy) som er blant de vanligste narkotiske stoffene som fremstilles ulovlig i EU. Bruk av amfetamin, metamfetamin og MDMA (ecstasy) har alvorlige konsekvenser for menneskers helse og medfører alvorlige sosiale og folkehelsemessige problemer i flere av EUs regioner. Ettersom etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) og metyl-3-oxo-2-(3,4-metylen-dioxifenyl)butanoat (MAMDPA) anvendes som prekursorer for amfetamin, metamfetamin og MDMA (ecstasy), utgjør stoffene en alvorlig trussel mot samfunnet og folkehelsen.

Utover en begrenset forskningsmessig bruk, har ikke etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) og metyl-3-oxo-2-(3,4-metylen-dioxifenyl)butanoat (MAMDPA) noen kjente, lovlige anvendelsesområder.

På bakgrunn av høy risiko for at stoffene benyttes til ulovlig produksjon av narkotiske stoffer samt det forhold at det er en begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på EU-listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Stoffene etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) og metyl-3-oxo-2-(3,4-metylen-dioxifenyl)butanoat (MAMDPA) må føres på listene over narkotikaprekursorer for å bli tatt inn i norsk rett. Dette gjøres ved en endring av forskrift 12. februar 2010 nr. 156 om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2022
Anvendelsesdato i EU
03.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet