Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2016)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1443 av 29. juni 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1443 of 29 June 2016 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning 2016/1443, som dette EØS-notatet omhandler, innebærer at de to stoffene "chloroephedrin" og "chloropseudoephedrin", føres opp på listene, kategori 1, over narkotikaprekursorer i forordning 273/2004 og forodning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er implementert i norsk rett ved "forskrift 2. desember 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer". Per i dag er ikke forordning 111/2005 vurdert som EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke implementert i norsk rett.

Stoffene "chloroephedrin" og "chloropseudoephedrin" kan konverteres til det narkotiske stoffet methamphetamin, og dette også er påvist skjedd på EØS-området gjentatte ganger siden 2013. På bakgrunn av høy risiko for at stoffene konverteres til et narkotisk stoff samt det forhold at det er begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Oppføring av stoffene "chloroephedrin" og "chloropseudoephedrin" må føres på listene over narkotikaprekursorer for å tas inn i norsk rett. Dette gjøres ved en endring av "forskrift 2. desember 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer" og "forskrift 17. februar 2006 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika" .

Sakkyndige instansers merknader
Statens legemiddelverk anser det nye regelverket som positivt.

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Forordning 2016/1443 anes som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.06.2016
Anvendelsesdato i EU
21.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.01.2019
Anvendes fra i Norge
18.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1443
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro