Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1737 av 14. juli 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1737 of 14 July 2020 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 indeholder begge en liste over registrerede stoffer, som er genstand for en række harmoniserede kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som der også er fastsat bestemmelser om i de pågældende forordninger.

(2) I kraft af De Forenede Nationers Narkotikakommissions beslutning 62/10, 62/11 og 62/12, som blev truffet på kommissionens 62. samling den 19. marts 2019, er de tre stoffer methyl-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylat (PMK-methylglycidat), 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylsyre (PMK-glycidsyre) og alpha-phenylacetoacetamid (APAA) føjet til tabel I i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer af 19. december 1988 ("FN-konventionen af 1988"). Derudover er methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA) i kraft af Narkotikakommissionens beslutning 63/1, der blev truffet på kommissionens 63. samling den 4. marts 2020, føjet til tabel I i FN-konventionen af 1988.

(3) Et af formålene med forordning (EF) nr. 273/2004 og (EF) nr. 111/2005 er at gennemføre artikel 12 i FN-konventionen af 1988 i Unionen. PMK-methylglycidat, PMK-glycidsyre, APAA og MAPA bør derfor opføres i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(4) De registrerede stoffer, der er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, er opdelt i kategorier, der er omfattet af forskellige foranstaltninger med henblik på at opnå en rimelig balance mellem den trussel, som hvert enkelt stof udgør, og den byrde, som den lovlige handel pålægges. De strengeste kontrol- og overvågningsforanstaltninger anvendes for stoffer i kategori 1. Disse stoffer skal f.eks. opbevares i sikrede lokaler, og alle operatører, der håndterer disse stoffer, skal have en licens.

(5) PMK-methylglycidat og PMK-glycidsyre er umiddelbare prækursorer for 3,4-methylenedioxymethamphetamin (MDMA), almindeligvis kendt som "ecstasy". APAA og MAPA er umiddelbare prækursorer for amphetamin. Med andre ord kan de pågældende stoffer nemt omdannes til MDMA eller amphetamin.

(6) Misbrug eller fejlagtig anvendelse af MDMA og amphetamin volder alvorlige sociale og folkesundhedsmæssige problemer i nogle af Unionens regioner. Derudover producerer organiserede kriminelle grupper i Unionen enorme mængder MDMA og amphetamin. Der eksporteres også store mængder MDMA og amphetamin til tredjelande.

(7) Der findes ikke nogen kendt lovlig fremstilling af, handel med eller anvendelse af PMK-methylglycidat, PMK-glycidsyre, APAA og MAPA i Unionen. Opførelse af de pågældende stoffer i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 vil derfor ikke medføre en yderligere administrativ byrde for de erhvervsdrivende og de kompetente myndigheder i Unionen.

(8) I lyset af den trussel, som PMK-methylglycidat, PMK-glycidsyre, APAA og MAPA udgør for samfundet og folkesundheden, og da deres registrering ikke vil få nogen indvirkning på den lovlige handel, fremstilling og anvendelse i Unionen, bør de pågældende stoffer opføres i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(9) Methyl-2-methyl-3-phenyloxiran-2-carboxylat (BMK-methylglycidat) og 2-methyl-3-phenyloxiran-2-carboxylsyre (BMK-glycidsyre) er også stoffer, der er umiddelbare prækursorer for amphetamin, og som ofte anvendes til ulovlig fremstilling af amphetamin. Disse stoffer bør derfor opføres i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(10) Der findes ikke nogen væsentlig lovlig fremstilling af, handel med og anvendelse af BMK-methylglycidat og BMK-glycidsyre i Unionen. Opførelse af de pågældende stoffer i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 vil derfor ikke medføre en yderligere administrativ byrde for de erhvervsdrivende og de kompetente myndigheder i Unionen.

(11) I lyset af den trussel, som BMK-methylglycidat og BMK-glycidsyre udgør for samfundet og folkesundheden, og da deres registrering kun vil få marginal indvirkning på den lovlige handel, fremstilling og anvendelse i Unionen, bør de pågældende stoffer opføres i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(12) Rødt phosphor omdirigeres ofte fra handelen på det indre marked og anvendelse i Unionen til ulovlig fremstilling af methamphetamin. Det anvendes som katalysator til kemisk omdannelse af ephedrin eller pseudoephedrin, der allerede er opført i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, til methamphetamin. Rødt phosphor bør derfor opføres i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004.

(13) Methamphetamin er et meget vanedannende stof og volder alvorlige sociale og folkesundhedsmæssige problemer i nogle af Unionens regioner.

(14) Rødt phosphor har imidlertid væsentlige og forskelligartede lovlige anvendelser, f.eks. ved fremstilling af flammehæmmende middel til plast, pyroteknik og strygeflader til sikkerhedstændstikker og fakler.

(15) For at opnå en rimelig balance mellem den trussel, som rødt phosphor udgør for samfundet og folkesundheden i Unionen, og den byrde, som den lovlige handel med stoffet på det indre marked pålægges, bør rødt phosphor opføres i kategori 2A i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004.

(16) Selv om det i øjeblikket ikke vides, om rødt phosphor også omdirigeres fra handelen mellem Unionen og tredjelande, er det meget sandsynligt, at producenter af ulovlige stoffer vil forsøge at købe dette stof via omdirigering af handelen med lande uden for Unionen, når handelen med det på det indre marked bliver overvåget i forbindelse med forordning (EF) nr. 273/2004. Derfor udgør rødt phosphor en høj risiko for omdirigering, for så vidt angår handelen mellem Unionen og tredjelande, og stoffet bør derfor også opføres i kategori 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005. Det sikrer også, at der fortsat er parallelitet mellem de stoffer, der er opført i forordning (EF) nr. 273/2004 og (EF) nr. 111/2005, og det forenkler de erhvervsdrivendes og de kompetente myndigheders gennemførelse af disse forordninger.

(17) I bilag II til forordning (EF) nr. 273/2004 fastsættes kvantitative tærskelværdier for transaktioner, der involverer visse stoffer, og som gennemføres over en periode på et år. Formålet med ovennævnte bilag er at undgå unødigt at hæmme den lovlige handel med disse stoffer i tilfælde, hvor det er muligt at mindske eller fjerne risikoen for omdirigering til ulovlige kanaler ved at begrænse handelsrestriktionerne til mængder over en vis tærskel. På grundlag af den tilgængelige dokumentation og høringer af medlemsstaternes kompetente myndigheder bør denne tærskel for rødt phosphor fastsættes til 0,1 kg.

(18) I denne forbindelse bør koderne i den kombinerede nomenklatur (KN-koder) i forordning (EF) nr. 273/20014 og (EF) nr. 111/2005 også ajourføres på grundlag af den seneste udgave af den kombinerede nomenklatur, der blev vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1776, og som er gældende fra den 1. januar 2020, for at sikre en korrekt klassificering af de registrerede stoffer.

(19) Da stoffet Alpha-phenylacetoacetonitril almindeligvis benævnes APAAN af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, bør denne forkortelse tilføjes i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(20) Forordning (EF) nr. 273/2004 og (EF) nr. 111/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(21) Da der er en væsentlig lovlig fremstilling af, handel med og anvendelse af rødt phosphor i Unionen, bør de økonomiske aktører og kompetente myndigheder have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de nye begrænsninger vedrørende stoffet, som indføres ved nærværende forordning.

(22) Forordning (EF) nr. 273/2004 og (EF) nr. 111/2005 gennemfører til sammen visse bestemmelser i FN-konventionen af 1988. I betragtning af den nære indholdsmæssige forbindelse mellem de to forordninger er det berettiget at vedtage ændringsforslagene ved hjælp af en enkelt delegeret retsakt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2020
Anvendelsesdato i EU
13.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet