Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2020)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1737 av 14. juli 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1737 of 14 July 2020 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning 2020/1737, som dette EØS-notatet omhandler, innebærer at stoffene methyl-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylat (PMK-methylglycidat), 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylsyre (PMK-glycidsyre) og alpha-phenylacetoacetamid (APAA) og methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA) methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA) føres opp på listene, kategori 1, over narkotikaprekursorer i forordning 273/2004 og forodning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er implementert i norsk rett ved forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer). Forordning 111/2005 er vurdert som ikke EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke implementert i norsk rett.

Stoffene methyl-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylat (PMK-methylglycidat), 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylsyre (PMK-glycidsyre) og alpha-phenylacetoacetamid (APAA) og methyl-alpha-phenylacetoacetat (MAPA) kan konverteres til det narkotiske stoffer. Misbruk eller feilbruk forårsaker alvorlige problemer for folkehelsen, særlig det voksende antallet overdose, i en rekke områder i EU. Det finnes ikke tegn til lovlig bruk av stoffene i EU.

På bakgrunn av høy risiko for at stoffene konverteres til et narkotisk stoff samt det forhold at det er begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Oppføring av stoffene medfører at de må føres på listene over narkotikaprekursorer for å tas inn i norsk rett. Dette gjøres ved en endring av forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer).og forskrift 17. februar 2006 nr. 263 om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika .

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten anes EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2020
Anvendelsesdato i EU
13.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.01.2022
Anvendes fra i Norge
11.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1737
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro