Overvåking av akrylamid i matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2019/1888 av 7. november 219 om overvåking av tilstedeværelsen av akrylamid i visse matvarer

Commission Recommendation (EU) 2019/1888 of 7 November 2019 on the monitoring of the presence of acrylamide in certain foods

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/2158 (1)indføres der særlige forpligtelserfor virksomhedsledere, der fremstiller og markedsfører visse fødevarer,med henblik på at oprette et program for egen prøveudtagning og analyse af indholdet af acrylamid ifødevarer og anvende specifikke afbødende foranstaltninger,der skal sikre, at indholdet af acrylamid ifødevarer er så lavt, som det med rimelighed er muligt, og at indholdet er lavere end de benchmarkniveauer, der er fastsat i nævnte forordning.

(2) Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.882/2004fastsat regler for,at de kompetente myndigheder foretager offentlig kontrol for at verificere, at bestemmelserne overholdes korrekt, navnlig med henblik på a) at forebyggeeller fjerne risici enten direkteeller via miljøet for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau og b) at yde garanti for fair praksis i forbindelse med handel med foderstoffer og fødevarer og beskyttelse af forbrugernes interesser,herunder foderstof-og fødevaremærkning og anden form for forbruger­oplysning. Der bør ligeledes foretages offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af de forpligtelser,der er fastsat i henhold til forordning (EU) 2017/2158.

(3) Det anerkendes, at der ikke foreligger tilstrækkelige data om forekomsten af acrylamid ivisse fødevarer,der er omhandlet iartikel 1, stk. 2, iforordning (EU) 2017/2158, til trods for de forpligtelser,der er fastsat inævnte forordnings artikel 4, og resultaterne af den offentlige kontrol, der er foretaget. Der foreligger heller ikke tilstrækkelige data om forekomsten af acrylamid ifødevarer,der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/2158, men som muligvis kan indeholde betydelige mængder acrylamid og/eller bidrage væsentligt til eksponering for acrylamid via kosten.

(4) For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskerssundhed bør de kompetentemyndigheder og fødevarevirk­somhedslederne, inden for deres kompetenceområde, og uden at det berører de forpligtelser,der er fastsat ved forordning (EU) 2017/2158, og på grundlag af forordning (EF) nr.882/2004, overvåge forekomsten af acrylamid i sådanne fødevarer med henblik på vedtagelse af eventuelle risikostyringsforanstaltninger,der bør supplere dem, der allerede er fastsat ved forordning (EU) 2017/2158.

(5) For at vejlede de kompetentemyndigheder og fødevarevirksomhedslederne om de fødevarer,der skal overvåges, er der blevet udarbejdet en ikke-udtømmende liste over fødevarer/fødevarekategorier.

(6) Vedtagelsen af forordning (EU) 2017/2158 og denne henstilling indebærer, at Kommissionens henstilling 2010/307/EU og 2013/647/EU er forældede og derfor bør ophæves —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet