Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1121 av 8. juli 2021 om spesifisering av detaljer vedrørende statistiske opplysninger som medlemsstatene skal innsende vedrørende kontroll av produkter som innføres på EU-markedet, med hensyn til produktsikkerhet og produktsamsvar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1121 of 8 July 2021 specifying the details of the statistical data to be submitted by the Member States as regards controls on products entering the Union market with regard to product safety and compliance

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning om statistikk over produktkontroll på grensen springer ut fra forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen). Etter sistnevnte forordning artikkel 25(6) skal medlemsstatene hvert år sende Europakommisjonen detaljerte statistiske opplysninger om kontroller som er utført på produkter som er underlagt EU-produktkrav i forbindelse med innførsel på det indre markedet. Hovedformålet med regelverket er å ivareta et effektivt markedstilsyn for å sikre produktsikkerhet og overholdelse av de produktkrav som gjelder i det indre marked.

Forordning om statistikk over produktkontroll på grensen er vedtatt av Europakommisjonen som er gitt slik kompetanse, jf. markedstilsynsforordningen artikkel 25(9). Førstnevnte forordning supplerer sistnevnte med hensyn til hvilke opplysninger som skal sendes Europakommisjonen.

Innholdet i forordningen

Artikkel 1: Bestemmelsen angir de opplysninger som skal sendes til Europakommisjonen. Disse er noe forenklet:

a. Det samlede antall iverksatte inngrep tilknyttet grensekontrollen,

b. det samlede antall inngrep som har medført suspensjon av overgang til fri omsetning; samt

c. der markedsaktøren pålegges å gjennomføre spesifikke tiltak eller varen ikke tillates omsatt: dato for aksept av tolldeklarasjon, indikator på type tolldeklarasjon, opprinnelse, underposisjonskode, kombinert nomenklatur-kode, supplerende enheter, transportmåte, produktkategori, overtrådte EU-regelverk, samt indikator på om varen vil kunne omsettes på visse vilkår.

Artikkel 1 nr. 2. til 4. gir ytterligere presiseringer vedrørende hvilke tilfeller som skal medtas ved innrapportering, hvordan en skal telle antall, samt hvor opplysninger skal hentes fra.

Artikkel 2: Bestemmelsen angir dato for ikraftsettelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Markedstilsynsforordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. I arbeidet med gjennomføring av markedstilsynsforordningen i norsk rett, vil det bli foreslått en ny § 4 i EØS-vareloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift som gjennomfører utfyllende regelverk, herunder forordning om statistikk over produktkontroll på grensen.

Når nødvendig hjemmel i EØS-vareloven er på plass, vil det bli foreslått at forordning om statistikk over produktkontroll på grensen gjennomføres i forskrift. Forskriften vil bli vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Det anses ikke nødvendig med ytterligere lovendringer.

Det bemerkes at innrapporteringen etter forordningen antas å ikke skulle gjøres til Europakommisjonen, slik forordningen tilsier, men i stedet til ESA, jf. protokoll 1 nr. 4 til EØS-avtalen.

Forordning om statistikk over produktkontroll på grensen oppstiller ikke valgmuligheter. Det bemerkes likevel at Norge vil måtte ta stilling til hvilket forvaltningsorgan som har ansvar for å innsende omtalte produktkontrollstatistikk. Krav om slik utpeking følger imidlertid av markedstilsynsforordningen, ikke forordning om statistikk over produktkontroll på grensen.

Forordningen inneholder en hevnisning til kommisjonesforordning (EU) 2015/2446 som innholder utfyllende regler til EUs tollkodeks, forordning (EU) No 952/2013. Denne er ikke EØS-relevant og derfor ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette vurderes om dette gjør det nødvendig med en tilpasningstekst.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at forordningen ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for indre marked hvor berørte departementer deltar.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det tas ikke forbehold om Stortingets samtykke til innlemmelsen etter EØS-avtalen art. 103. Det er trolig behov for teknisk tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. juli 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.07.2021
Anvendelsesdato i EU
16.07.2021
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet