Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1666/2006 av 6. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjen nomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EC) No 1666/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EF) nr. 2076/2005 som er overgangsforordningen til forordning (EF) nr. 853/2004 (H2) og 854/2004 (H3) og kontrollforordningen som er grunnforordninger i hygienepakken.

Forordningen fastsetter en egen overgangsordning rundt kravene ved import av fiskeolje som gjelder fram til 31.oktober 2007. På SCFCAH møte 18. juli 2007 ble SANCO/2162/2007 rev1 vedtatt, noe som medfører at overgangsperioden utvides til 31. desember 2008.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser for import av fisk og annen sjømat i overgangsperioden gitt i forordning (EF) nr. 2076/2005 (overgangperioden er fram til 31. desember 2009). I vedlegg I tillates import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr, og sjøsnegler fra land og territorier på listen, det vil si fra Canada, Grønland og USA. I vedlegg II tillates import av fiskerivarer fra tredjestater og territorier på listen

For klassifisering av B- områder gis det bestemmelse for overgangsordning vedrørende resultater som gir høyere innhold av E.coli enn grenseverdien for B-områder (4600 E.coli/100g). For B-områder må ikke resultatene overstige grenseverdien i mer enn 10% av tilfellende. Dette vil ikke ha noen betydning i forhold til dagens regelverk.

Overgangsordninger for bruk av tidligere utstedte helsesertifikater for import av froskelår, snegler, gelatin og kollagen som er i samsvar med regelverket før 1. januar 2006, gjelder er fram til 1. mai 2007.

Merknader
Forordningen må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever endring i henvisningsforskriftene for H2 og H3.

Norge har forlenget overgangsperioden for import av fiskeolje til 31. desember 2008 jf. SANCO/2162/2007 rev1 av 18.juli 2007. Import av fiskeolje vil dermed være i overensstemmelse med regelverket frem til dette tidspunkt. Næringen vil i det videre arbeide for å sikre at import av fiskeolje fra virksomheter i tredjeland samsvarer med regelverket etter utløpet av overgangsperioden.

Norske virksomheter som produserer fiskeolje må etterleve hygiene- og kontrollregelverket fra regelverkets ikrafttredelse i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.11.2006
Anvendelsesdato i EU
25.11.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1242-1244
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1666
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro