Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en overgangsforordning for to forordninger i ”hygienepakken”, europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (H2) og (EF) nr. 854/2004 (H3), samt (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Det som omtales som ”hygienepakken” består av H2, H3 og kontrollforordningen, samt europarlaments- og rådsforordning nr. 852/2004 (H1), og et opphevelsesdirektiv, H5 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF), og er ”horisontale” rettsakter på området folkehelse. I tillegg hører rådsdirektiv 2002/99/EF, H4, også inn under ”hygienepakken”. Denne er en ”horisontal” rettsakt på området dyrehelse. Denne omtalen må sees i sammenheng med omtalene av forordningene i ”hygienepakken”.
Rettsakten inneholder følgende overgangsbestemmelser:

KAPITTEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

ARTIKKEL 1: OVERGANGSORDNINGER
Artikkelen fastsetter en generell overgangsperiode på fire år gjeldende fram til 31. desember 2009. Overgangsordningene gjelder bare i overgangsperioden unntatt der andre tidsperioder er fastsatt i artiklene 5 og 8.

KAPITTEL II: OVERGANGSORDNINGER FOR GJENNOMFØRING AV FORORDNING (EF) nr. 853/2004 (H2)

ARTIKKEL 2: LAGRE AV NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE
Lagre av produkter av animalsk opprinnelse produsert før 1. januar 2006 kan omsettes innen EØS i overgangsperioden så lenge de har ovalt stempel etter dagens regler. Det må allikevel tas hensyn til merkelovgivningen, spesielt direktiv 2000/13/EF om merking, annonsering og omsetning mv. av næringsmidler.
Dersom driftansvarlig for næringsmiddelforetaket har bestemt en holdbarhetstid lenger enn overgangsperioden, kan produktene omsettes fram til utløpet av den bestemte holdbarhetstiden.

ARTIKKEL 3: DIREKTE LEVERING AV SMÅ MENGDER KJØTT FRA FJØRFE OG HAREDYR
De som leverer små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr slaktet på gården direkte til sluttforbruker eller til lokale detaljister skal ikke omfattes av bestemmelsene i H2, med krav om levering via lokal detaljist som ferskt kjøtt, i overgangsperioden.

ARTIKKEL 4: OMSETNING AV NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSKE OPPRINNELSE PÅ DET NASJONALE MARKEDET I PÅVENTE AV VIRKSOMHETENS GODKJENNING
Driftansvarlig for næringsmiddelforetak som er godkjent i henhold til dagens regelverk for å omsette produktene på det nasjonale marked, kan fortsette å omsette animalske produkter med firkantstempel fram til virksomheten får godkjenning etter H2. Forutsetningen for slik omsetning er at driftansvarlig hadde tillatelse til å produsere og omsette slike produkter før 1. januar 2006 og at produktene bare omsettes i Norge. Dette vil for eksempel gjelde slakting og nedskjæring av ferskt kjøtt godkjent med begrenset kapasitet, produksjon av kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt i henhold til særlige nasjonale bestemmelser i kvernet kjøtt forskriften, samt kjøtt fra nødslakt og produkter av dette.

ARTIKKEL 5: INNPAKKINGS-, PAKKE- OG MERKEMATERIALE MED FORTRYKTE HELSE- OG ID-MERKER
Driftansvarlig for næringsmiddelforetaket kan fortsatt benytte lagre av innpaknings- og emballasjemateriell som er forhåndstrykt med virksomhetens stempelmerke (ID-merke) fram til 31. desember 2007 forutsatt at dette er innkjøpt før 1. januar 2006.

ARTIKKEL 6: UTSTYR FOR MERKING
Driftansvarlig for næringsmiddelforetaket kan fortsatt benytte stempel m.v. som er i bruk før 31. desember 2005 til merking av slakt ved kjøttkontroll fram til utgangen av overgangsperioden, forutsatt at virksomhetens godkjenningsnummer er uforandret. Når utstyret blir erstattet skal myndigheten sikre at utstyret tas tilbake slik at det ikke kan benyttes mer.

ARTIKKEL 7: IMPORT - HELSEKRAV
I H2 er det bestemmelser for import av animalske produkter fra tredjeland. Disse bestemmelsene skal ikke gjelde for næringsmidler som det ennå ikke er gitt EU-harmoniserte regler for, herunder tredjelandslister og lister over godkjente virksomheter i tredjeland.
Det gis unntak for importkravene i H2 for produkter som inneholder både vegetabilsk og bearbeidede produkter. I påvente av nærmere harmoniserte regler om import og kontroll av denne, skal slike produkt være i samsvar med importkrav gitt før 1. januar 2006, med EU-regler der disse finnes eller med nasjonale regler.

ARTIKKEL 8: INFORMASJON OM NÆRINGSMIDDELKJEDEN
Informasjon om næringsmiddelkjeden som nevnt i H2 og H3 gjelder all relevant informasjon om slaktedyra fra produsent til slakteri/kjøttkontroll og tilbake til produsent. Bestemmelsene skal være gjennomført innen følgende datoer: 1. januar 2006 for fjørfe, 1. januar 2008 for svin og 1. januar 2009 for hest og kjøttdyr av storfe. I overgangsperioden åpnes det for at myndighetene under visse forutsetninger kan tillate at informasjon om næringsmiddelkjeden til slakteriene kan komme sammen med dyrene og ikke 24 timer før ankomst slik det kreves i H2.

ARTIKKEL 9: KJØTT AV OPPDRETTSVILT
I overgangsperioden åpnes det for unntak fra krav H2 og det er tilstrekkelig at helsesertifikater som det refereres til i artikkel 16 kan gis av og undertegnes av veterinærtjenesten. Sertifikatet skal bekrefte resultatet av ante-mortem undersøkelsen.

ARTIKKEL 10: VILKÅR FOR MERKING AV KVERNET KJØTT
Krav rundt innhold og merking av kvernet kjøtt. Nasjonale myndigheter kan tillate at produkter som ikke er i samsvar med vilkårene kan omsettes på den nasjonale markedet forutsatt at produktet påføres et merke som ikke kan forveksles.
EU vil arbeide for at disse kravene senere skal over i EUs merkebestemmelser.

ARTIKKEL 11:BRUK AV RENT VANN
I overgangsperioden er det tillatt å bruke ”rent vann” ved bearbeiding av fiskevarer til og slike aktiviteter som filetering og skjæring i skiver, både om bord i båter og i virksomheter på land. Begrepet ”rent vann” omfatter også rent sjøvann, det vil si rent eller renset sjøvann som ikke inneholder mikroorganismer, skadelige stoffer eller giftig plankton i mengder som direkte eller indirekte kan påvirke næringsmidlenes hygieniske kvalitet.
I overgangsperioden er det tillatt å bruke is av ”rent vann” til kjøling av ferske fiskevarer i landbaserte virksomheter og til kjøling etter koking av skalldyr og skjell. Bestemmelsen må leses i sammenheng med fortalen nr. 13 som blant annet presiserer at overgangsordningen gir virksomhetene anledning til å gradvis tilpasse seg kravene om bruk av ”drikkevann”.

ARTIKKEL 12: RÅ MELK OG MELKEPRODUKTER
Artikkelen gir utfyllende bestemmelser til forordning H2, vedlegg III, avsnitt IX, kapittel II, del III (1) (a). Kravet om høyeste tillatte totalantall bakterier ved 30 °C i rå kumelk skal gjelde kun når melken skal varmebehandles og når dette ikke blir gjort innen den tidsfristen som er fastsatt i virksomhetens HACCP-baserte system.

ARTIKKEL 13: EGG OG EGGPRODUKTER
Det åpnes for at medlemsland som har hatt krav til temperatur for oppbevaring og transport av egg kan beholde disse kravene i overgangsperioden.
Det åpnes videre for at bedrifter som er godkjent for å bruke flytende egg som råvare, kan bruke klinkegg som råvare forutsatt at de leveres direkte fra produsent eller pakkeri og at de knekkes så fort som mulig.

KAPITTEL III: OVERGANGSORDNINGER FOR GJENNOMFØRING AV FORORDNING (EF) NR. 854/2004 (H3)

ARTIKKEL 14: BISTAND FRA SLAKTERIPERSONALE – KJØTT AV FJØRFE OG HAREDYR
Det gis overgangsordninger for kravet om at slakteriansatte som utfører post-mortem undersøkelser (gjelder kun fjørfeslakterier), må som et minimum ha samme grunnutdanning som offentlig ansatte kjøttkontrollteknikere. Myndighetene skal sikre at den som utfører oppgavene har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Det forutsettes blant annet påbyggingsutdanning.

ARTIKKEL 15: SERTIFISERING AV VIRKSOMHETER SOM BENYTTER EGNE INSPEKTØRER
Det gis overgangsordninger for slakterier som vil benytte egne ansatte i post-mortem undersøkelsen til å oppfylle kravet om et internasjonalt anerkjent sertifikat. Det forutsettes at virksomheten starter opp arbeidet for å bli godkjent i henhold til internasjonal standard, som EN og ISO.

ARTIKKEL 16: MODELL FOR HELSESERTIFIKAT FOR OPPDRETTSVILT
I overgangsperioden kan modell for helsesertifikat gitt i vedlegg III til direktiv 91/945/EEC kan benyttes for transport fra oppdretter til slakteri for oppdrettsvilt.

ARTIKKEL 17: HELSEKRAV – IMPORT
I H3 kapittel III er det bestemmelser for import av animalske produkter fra tredjeland. Disse kravene skal ikke gjelde for import av næringsmidler av animalsk opprinnelse så lenge det ikke er fastsatt harmoniserte regler på området. Nasjonale regler gjelder inn til videre.

KAPITTEL IV: OVERGANGSORDNINGER FOR GJENNOMFØRING AV FORORDNING (EF) NR. 882/2004 (kontrollforordningen)

ARTIKKEL 18: AKKREDITERING AV LABORATORIER
Det gis overgangsordninger for akkreditering av laboratorier involvert i et begrenset antall analyser av prøver uttatt under offentlig kontroll omtalt i kontrollforordningen artikkel 12 nr. 2.
Det åpnes for at laboratorier som utfører et begrenset antall analyser, ikke må være akkreditert før om fire år, forutsatt at dette heller ikke var et krav da forordningen trådte i kraft. Det må imidlertid være et kvalitetssikringssystem på plass allerede fra 1. januar 2006.

KAPITTEL V: SLUTTBESTEMMELSER

ARTIKKEL 19: REVISJON
Overgangsordningene kan til enhver tid bli endret av EU-kommisjonen med bakgrunn i erfaringer fra gjennomføring av dem og H1, H2 og H3 og kontrollforordningen.

ARTIKKEL 20: ENDRING I H2 OG ARTIKKEL 21 ENDRING I H3
Opphever punkter i H2 og H3 som omtaler overgangsordninger.

ARTIKKEL 22: IKRAFTTREDELSE
Forordningen skal tre i kraft 1. januar 2006.

Merknader
Rettsakten må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever forskriftsendringer.
Rettsakten innebærer i noen grad endrede krav overfor virksomhetene. Mattilsynet antar imidlertid at gjennomføringen av denne forordningen isolert ikke vil ha særlige administrative konsekvenser for tilsynet, men at det samlet sett for de tre basisforordningene i hygienepakken vil kunne være betydelige administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Når det gjelder bruk av sjøvann på landanlegg og fabrikkfartøy har Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) påpekt det store behovet for at det fortsatt må være tillatt å bruke rent/renset sjøvann på landanleggene som produserer fisk og fiskevarer. Mange landanlegg har installert systemer for å rense sjøvann og benytter slikt vann til en rekke formål i produksjonen. Dersom ikke sjøvann kan benyttes på landanleggene og fabrikkfartøyene, vil det ramme rundt halvparten av de ca. 600 sjømatvirksomhetene. Det vises til omtalen av H2 (forordning (EF) nr. 853/2004). Fiskeri- og kystdepartement har søkt å avklare med Kommisjonen hvorvidt renset sjøvann kan betraktes som drikkevann etter regelverket. Norge har en overgangsordning frem til 31. desember 2009 som åpner for bruk av sjøvann både om bord på fartøy og på land. I tillegg er dette forholdet tatt opp av Norge i forbindelse med regelverksrevisjonen som ble igangsatt av Kommisjonen våren 2007.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2005
Anvendelsesdato i EU
01.01.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1161-1166
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R2076
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro