Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 129/2009 av 13. februar 2009 som endrer forordning (EF) nr. 197/2006 om gyldigheten av overgangsbestemmelser for tidligere næringsmidler

Commission Regulation (EC) No 129/2009 of 13 February 2009 amending Regulation (EC) No 197/2006 as regards the validity of the transitional measures relating to former foodstuffs

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger gyldigheten til forordning (EF) nr. 197/2006. Forordning (EF) nr. 197/2006 åpner for at medlemsstatene som en ovrgangsordning kan gi unntak fra kravene i biproduktsforordningen (EF) nr. 1774/2002 til behandling av tidligere næringsmidler (matavfall fra butikker), slik at disse kan deponeres eller behandles på en alternativ måte forutsatt at de ikke består av rått materiale. Forordningen (EF) nr. 197/2006hadde opprinnelig gyldighet frem til 31. juli 2007. Gyldigheten har siden blitt forlenget, og forordning (EF) nr. 129/2009 forlenger gyldigheten ytterligere frem til 31. juli 2011. Forordning (EF) nr. 197/2006 er gjennomført i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, hvor forordning (EF) nr. 197/2006 er implementert. I Norge har vi valgt ikke å bruke denne unntaksmuligheten for deponering, da dette ikke er tillatt i henhold til miljøregelverket, jf. avfallsforskriftens forbud mot deponering av våtorganisk avfall. Unntaket benyttes derfor ikke i praksis. Forordning (EF) nr. 129/2009 får følgelig begrensede administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2009
Anvendelsesdato i EU
17.02.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 72-72
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2010
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro