Overføring av tall fra nasjonalregnskapet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1392/2007 av 13. november 2007 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 når det gjelder overføring av tall fra nasjonalregnskapet

Regulation (EC) No 1392/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 with respect to the transmission of national accounts data

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - mai 2008

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å revidere rapporteringsprogrammet for nasjonalregnskapstall innenfor rammen av ESA95 til EU/Eurostat. Det opprinnelige rapporteringsprogrammet er blitt 10 år gammelt og i løpet av den tiden har politiske prioriteringer og brukerbehov endret seg etter skiftende trekk i økonomien. Gjennomgang av programmet startet i 2003, viktige brukere av nasjonalregnskapstall ble kontaktet og nasjonalregnskapsmiljøet ble konsultert om hvilke muligheter som var til stede. Ut av prosessen med å finne en rimelig balanse mellom nye brukerbehov og tekniske beskrankninger med å frambringe nye tall, ble resultatet et forslag som skulle avløse vedlegg B i ESA95-forordningen fra 1996 (rådsforordning nr. 2223/96).

Forordningen integrerer fortsatt ikke all overføring av data til ESA 95. Flere tabeller blir fortsatt overført basert på separate rettsregler (kommisjonsforordning nr. 264/2000 (tabell 25), europaparlaments- og rådsforordning nr. 501/204 (tabell 27), rådsforordning nr. 1222/2004 (tabell 28) og europaparlaments- og rådsforordning nr.1161/2005 (tabell 8).

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget til forordning. Rettsakten vil trolig bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Tre Eurostat-arbeidsgrupper har vært involvert på områdene nasjonalregnskap, finansregnskap og regionalstatistikk, ved siden av å ha blitt behandlet på høyere hold i CMFB-komiteen og SPC (Statistical Programme Committee).

Forordningen vil gi bedre tilgjengelighet til nasjonalregnskapsdata, som også vil bedre kvaliteten på nasjonalregnskapsdata på europeisk nivå og dermed føre til positiv virkning på økonomiske og sosiale data i sin alminnelighet.

Det understrekes også at det reviderte publiseringsprogrammet er et ledd i det generelle arbeidet med å harmonisere nasjonalregnskapet internasjonalt.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel. Det er fra norsk side fremmet krav om unntak/overgangsordninger for spesifikke poster og tabeller etter mønster av hva som i henhold til forordningen er godtatt for andre land. Rettsakten har svært beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2007
Anvendelsesdato i EU
30.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 677-754
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1392
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro