Overføring av forsvarsprodukter innenfor Fellesskapet: sertifisering av virksomheter

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2011/24/EU av 11. januar 2011 om sertifisering av forsvarsbedrifter under artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF om forenklede regler og betingelser ved leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor Fellesskapet

Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rekommandasjon 2011/24/EU gir nærmere retningslinjer for sertifisering av forsvarsbedrifter i henhold til ICT-direktivet (2009/43/EF), om forenklede regler og betingelser ved leveranser av forsvarsrelaterte varer, som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Anbefalingen innebærer en nærmere analyse og definisjon av kriteriene for sertifisering, og for myndighetenes kontroll med bedriftenes overholdelse av begrensninger og betingelser. Videre inneholder den detaljer om hvordan selve sertifikatet skal utformes og om utveksling av informasjon om sertifiserte bedrifter. En anbefalt modell for sertifisering og format for selve sertifikatet ligger ved.

Merknader
Anbefalingen bidrar til klarere forståelse av kriteriene for sertifisering og en harmonisert prosedyre for slik sertifisering av forsvarsbedrifter. Gjennomføringen anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Anbefalingen behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger

Vurdering
Rekommandasjonen anses EØS-relevant og akseptabel. Anbefalingen innebærer ingen substansendringer jf ICT-direktivet og de to rettsaktene vil bli iverksatt under ett.

Status
Anbefalingen ble vedtatt av Kommisjonen 11. januar 2011. Det forutsettes at medlemsstatene fra 30. juni 2012 skal kunne foreta sertifisering av forsvarsbedrifter i samsvar med direktivet og anbefalingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.01.2011
Anvendelsesdato i EU
30.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 165-177
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011H0024
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro