Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/539/EF av 10. juli 2009 som endrer vedtak 2000/96/EF om hvilke overførbare sykdommer EF-nettet gradvis skal omfatte i henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Omfattes av EØS-avtalen gjennom tidligere innlemmelse av basisrettsakten.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om, hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF, indeholder en liste over bestemte overførbare sygdomme, der skal dækkes af den epidemiologiske overvågning under EF-nettet, herunder »sygdomme, som kan forebygges ved vaccination «. Denne kategori omfatter sygdomme, mod hvilke der allerede er vacciner til rådighed, og andre, for hvilke man råder over den videnskabelige og tekniske viden, der er nødvendig for at udvikle og producere en vaccine inden for en relativt kort tidshorisont.

(2) Et nyt patogent influenzavirus, for hvilket der er registreret smitte mellem mennesker, blev for nylig konstateret i Nordamerika og har allerede bredt sig til en række medlemsstater. Eftersom denne nye epidemiske situation indebærer en alvorlig risiko for udvikling hen imod en pandemisk influenza, har Verdenssundhedsorganisationen betegnet sygdommen, der forårsages af dette virus, som en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning i overensstemmelse med det internationale sundhedsregulativ (2005).

(3) Den nye sygdom bør klassificeres i kategorien »sygdomme, som kan forebygges ved vaccination«, idet man — om end der ikke p.t. er en vaccine til rådighed til forebyggelse af sygdommen — råder over videnskabelig og teknisk viden, der vil gøre det muligt at udvikle og producere en vaccine, så snart virusstammen er identificeret endegyldigt.

(4) Det pågældende virus er omfattet af »influenza«, som allerede figurerer under punkt 2.1 i bilag I til beslutning 2000/96/EF. I lyset af virussets pandemiske potentiale og behovet for øjeblikkelig at sikre en effektiv koordinering af Fællesskabets og medlemsstaternes indsats i denne forbindelse, bør virusset dog eksplicit nævnes som en af de mulige typer influenzavirus. En sådan specifik henvisning vil så gøre det muligt at vedtage en specifik tilfældedefinition i henhold til Kommissionens beslutning 2002/253/EF af 19. marts 2002 om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF og derigennem sikre en mere målrettet formidling af oplysninger inden for EF-nettet, jf. artikel 4 i beslutning 2119/98/EF.

(5) Ved Kommissionens beslutning 2009/363/EF af 30. april 2009 om ændring af beslutning 2002/253/EF om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF er der allerede indarbejdet en specifik tilfældedefinition for influenza A (H1N1) i bilaget til beslutning 2002/253/EF. Nærværende beslutning bør derfor gives tilbagevirkende kraft for at sikre, at den finder anvendelse fra den samme dato som beslutning 2009/363/EF.

(6) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2009
Anvendelsesdato i EU
30.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet