Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/823 av 25. mai 2016 om endring av forordning (EU) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2016)

Sammendrag av innhold
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) kan treffe individuelle beslutninger om registrering og vurdering av kjemiske stoffer. Det ble derfor opprettet en egen klageinstans (Board of Appeal) hvor avgjørelser i forhold til slike individuelle beslutninger kan påklages. Forordning (EF) nr. 771/2008 gir konkrete bestemmelser for klageinstansen i ECHA, hvordan arbeidet skal organiseres og hvilke prosedyrer som skal følges. Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/823 presiseres og justeres enkelte bestemmelser for klageinstansen. Blant annet for å sikre at klagesaker behandles innen rimelig tid, gis det mulighet til å utvide med flere medlemmer. Det gis også mulighet til å inngå minnelige avtaler. Disse bør være offentlige og skal derfor legges ut på ECHAs hjemmeside for å ivareta åpenhet. Gjennom forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) gis ECHA i oppdrag å utføre tilsvarende oppgaver i forhold til beslutninger og klager når det gjelder biocider. Ved å innføre referanser til forordning (EU) nr. 528/2012 innføres bestemmelser og prosedyrer for klageinstansen i fht. biocidene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 11. april 2016. Vedtatt rettsakt ble publisert i OJ 26. mai 2016. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossierer (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.05.2016
Anvendelsesdato i EU
15.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 116-121
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2016
Anvendes fra i Norge
24.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0823
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro