Opprettelse av Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE ERIC)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/166/EU av 17. mars 2011 om opprettelse av SHARE-ERIC

Commission Decision 2011/166/EU of 17 March 2011 setting up the SHARE-ERIC

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 723/2009 giver Kommissionen beføjelse til at etablere konsortier for en europæisk forskningsinfrastruktur (i det følgende benævnt »ERIC«).

(2) Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Nederlandene og Republikken Østrig anmodede den 14. december 2010 Kommissionen om at etablere undersøgelsen om sundhed, aldring og pensionering som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (SHARE-ERIC), Kongeriget Belgien tilsluttede sig denne anmodning den 21. januar 2011, og Schweiz anmodede om observatørstatus i SHARE-ERIC’en.

(3) Kongeriget Nederlandene har fremlagt en erklæring om anerkendelse af SHARE-ERIC som et internationalt organ i henhold til artikel 143, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og som en international organisation i henhold til artikel 23, stk. 1, andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed fra datoen for oprettelsen.

(4) Kommissionen har i henhold til sine forpligtelser i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 723/2009 vurderet ansøgningen og konkluderet, at den opfylder kriterierne i henhold til forordning (EF) nr. 723/2009.

(5) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 20, i forordning (EF) nr. 723/2009 er udvalget nedsat ved artikel 20 i forordningen blevet hørt om etableringen af SHARE-ERIC’et og har afgivet positiv udtalelse herom.

(6) SHARE-ERIC’et forventes at blive et betydningsfuldt aktiv for andre store europæiske forsknings- og innovationsinitiativer om befolkningens aldring såsom det foreslåede fælles programmeringsinitiativ »flere år, bedre liv«, fællesprogrammet »intelligente omgivelser« og det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2011
Anvendelsesdato i EU
21.03.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet