Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass

Tittel

Kommisjonsvedtak 2003/796/EF av 11. november 2003 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass

Commission Decision 2003/796/EC of 11 November 2003 on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Olje- og energidepartementets bakgrunnsnotat - januar 1006

Sammendrag av innhold
11. november 2003 vedtok EU-kommisjonen beslutning 2003/796/EC om opprettelse av den Europeiske regulatorgruppen for elektrisitet og gass (European Regulators Group for Electricity and Gas) - ERGEG. EØS-komiteen bekreftet dette vedtaket gjennom at ERGEG ble vedtatt som en del av energimarkedspakken i EØS den 2. desember 2005. Beslutningens artikkel 2 fastslår at ERGEG vil bestå av medlemslandenes regulatorer for elektrisitet og gass. Gruppen skal assistere Kommisjonen i arbeidet med å sikre en konsistent håndhevelse av bestemmelsene i energimarkedspakken og eventuelle nye rettsakter på el- og gassområdet. Gruppen skal også assistere og rådgi EU-kommisjonen i utarbeidelse av utkast til gjennomføringstiltak på el- og gassområdet og i alle saker som gjelder det indre marked for energi.

Kommisjonsbeslutningens artikkel 3 fastslår at EØS/EFTA-land kan delta som observatører i gruppen. Norge har deltatt som observatører i ERGEG siden den ble etablert selv før et formelt vedtak av ERGEG i EØS-komiteen den 2. desember 2005.

Merknader
Det vil ikke være behov for endringer i norsk lov som følge av at kommisjonsbeslutningen om opprettelsen av ERGEG ble innlemmet i EØS-avtalen. En implementering av kommisjonsbeslutningen om opprettelse av ERGEG vil kunne medføre enkelte administrative konsekvenser, som saksforberedelse og Norges deltakelse på møter i ERGEG.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsvedtaket var ikke på høring. Det ble ansett som lite hensiktsmessig å gjøre dette siden det dreide seg om en bekreftelse i EØS-komiteen av en allerede etablert praksis hvor vår regulator (NVE) blir invitert til møtene i ERGEG. Olje- og energidepartementet så imidlertid svært positivt på den formalisering av vårt forhold til ERGEG som skjedde gjennom et særskilt EØS-vedtak.

Status
Et EØS-vedtak om ERGEG ble tatt den 2. desember 2005 som en del av vedtaket om energimarkedspakken.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.11.2003
Anvendelsesdato i EU
14.11.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 183-184
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO, IS, LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
07.04.2006
Anvendes fra i Norge
01.07.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003D0796
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro