Opprettelse av European Clinical Research Infrastructure Network som et konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (ECRIN-ERIC)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/713/EU av 29. november 2013 om opprettelse av European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) som et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ECRIN-ERIC)

Commission Implementing Decision 2013/713/EU of 29 November 2013 on setting up the European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) as a European Research Infrastructure Consortium (ECRIN-ERIC)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik og Den Portugisiske Republik har anmodet Kommissionen om at oprette det europæiske kliniske forskningsinfrastrukturnetværk (ECRIN) som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ECRIN-ERIC).

(2) Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik og Den Portugisiske Republik har valgt Den Franske Republik som værtsland for ECRIN- ERIC.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2013
Anvendelsesdato i EU
08.12.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet