Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/142/EF av 28. februar 2007 om opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam som skal bistå Kommisjonen med å yte medlemsstatene og tredjeland støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresykdommer

Commission Decision 2007/142/EC of 28 February 2007 establishing a Community Veterinary Emergency Team to assist the Commission in supporting Member States and third countries in veterinary matters relating to certain animal diseases

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam, som skal bistå Kommisjonen med å støtte både medlemsstatene og tredjeland på veterinærområdet i forbindelse med meldepliktige sykdommer i vedlegg I til rådsdirektiv 82/894/EØF. Teamets medlemmer utpekes blant eksperter i fagområder med relevans for bekjempelse av dyresykdommer. Medlemsstatene skal innen 1. juni hvert år forelegge Kommisjonen en liste over eksperter som de foreslår utnevnt til medlemmer av beredskapsteamet for neste kalenderår.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøvernedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.02.2007
Anvendelsesdato i EU
21.03.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 80-82
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro