Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 235/2008/EF av 11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring

Decision No 235/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Statistical Governance Advisory Board

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innholdet
Formålet med forordningen er å nedsette et rådgivende organ for statistisk styring på europeisk nivå. Hensikten er å øke europeisk statistikks troverdighet. Utvalget skal gi råd til Kommisjonen og rapportere om gjennomførelsen av Code of Practice (retningslinjene for europeisk statistikk). Utvalget skal bestå av fem medlemmer. Eurostat er kun observatør i utvalget. Medlemmene utnevnes personlig og innehar ekspertkompetanse innen statistikk. Utvalgets medlemmer utpekes av Kommisjonen etter høring av Europaparlamentet og Rådet for en periode for 3 år.

Merknader
En eventuell norsk deltakelse i organet er ikke avklart. Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå støtter forslaget om etablering av ”European Statistical Governance Advisory Board”.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2008
Anvendelsesdato i EU
16.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 154-156
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
05.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro