Opprettelse av Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium (BBMRI ERIC)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/701/EU av 22. november 2013 om opprettelse av en forskningsinfrastruktur innenfor biobanker og molekylærbiologiske ressurser (BBMRI ERIC) som et europeisk konsortium for en forskningsinfrastruktur

Commission Implementing Decision 2013/701/EU of 22 November 2013 on setting up the Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium (BBMRI ERIC) as a European Research Infrastructure Consortium

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2013

Nærmere omtale

Red. anm.: Norge ved Norges forskningsråd deltar som observatør i konsortiet.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige har anmodet Europa-Kommissionen om at oprette BBMRI som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (BBMRI-ERIC). Kongeriget Norge, Republikken Polen, Det Schweiziske Forbund og Republikken Tyrkiet deltager i BBMRI-ERIC som observatører.

(2) Republikken Østrig er af Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Finland og Kongeriget Sverige valgt som værtsdeltagerland for BBMRI- ERIC.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2013
Anvendelsesdato i EU
03.12.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet