Opplysninger vedrørende anropers plassering

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2003/558/EF av 25. juli 2003 om hvordan opplysninger vedrørende anropers plassering bør behandles i elektroniske kommunikasjonsnett med henblikk på nødanropstjenester med plasseringsbestemmelse

Commission Recommendation 2003/558/EC of 25 July 2003 on the processing of caller location information in electronic communication networks for the purpose of location-enhanced emergency call services

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - 2004)

Sammendrag av innhold
Rådsvedtak 91/396/EØF om innføring av et felles europeisk nødnummer, 112, medførte at medlemsstatene ble forpliktet til å introdusere dette nummeret innen 31.12.1992. EUs reguleringspakke på området for elektronisk kommunikasjon fremsetter en plikt for tilbydere av offentlig elektronisk kommunikasjonsnett til å levere såkalt opprinnelsesmarkering der dette er teknologisk mulig. Opprinnelsesmarkering innebærer at nødetatene får tilgang til opplysninger om navn og adresse på den anropet kommer fra. Rekommandasjonen inneholder en rekke anbefalinger med harmoniserte vilkår og prinsipper for hvordan opplysninger om opprinnelsesmarkering bør stilles til rådighet for nødetatene/tjenestene ifm. anrop til nødnumrene, f. eks bør alle lokaliseringsdata ledsages av identifikasjon av nettet der anropet stammer fra.

Merknader
Ekomloven regulerer anrop til nødmeldingstjeneste og opprinnelsesmarkering. Det vil være forenlig med norske interesser å følge rekommandasjonens anbefalinger. Dersom anbefalingene som skisseres i rekommandasjonen skal gjennomføres i norsk rett, vil det bli behov for enkelte endringer i ekomforskriften. Innføringen av plikt til opprinnelsesmarkering innebærer i utgangspunktet tekniske, administrative og økonomiske kostnader for tilbyderne. Gjennomføring av rekommandasjonens anbefalinger kan føre til endret omfanget av disse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner der Samferdselsdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Post- og teletilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2003
Anvendelsesdato i EU
18.08.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 9, 22.2.2007, p. 49-51
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.06.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.06.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003H0558
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro