Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/778/EF av 14. november 2006 vedrørende minimumskrav for opplysninger som skal framkomme ved inspeksjon av dyrebesetninger

Commission Decision 2006/778/EC of 14 November 2006 concerning minimum requirements for the collection of information during the inspections of production sites on which certain animals are kept for farming purposes

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat - juli 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler minstekrav for innsamling av informasjon under tilsyn med
landbruksbedrifter, som har hold av produksjonsdyr beskrevet i direktivene 91/629/ EØF (kalver),
91/630/ EØF (svin), 98/58/EF (produksjonsdyr) og 1999/74/EF (verpehøns).

Rettsakten gjelder ikke fisk, idet kommisjonsvedtakets kapittel III i vedlegget viser til de
korresponderende punktene under produksjonsdyrdirektivets (98/58/EF) vedlegg. Fisk omfattes
dermed ikke av kommisjonsvedtaket, fordi fisk etter produksjonsdyrdirektivets artikkel 4 ikke er
omfattet av direktivets vedlegg.

Rettsakten fastsetter at:
1. Medlemslandene er forpliktet å sørge for at den ansvarlige, nasjonale myndighet fører
tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i 91/629/ EØF (kalver) blir overholdt.

2. Medlemslandene er forpliktet å sørge for at den ansvarlige, nasjonale myndighet fører
tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i 91/630/ EØF (svin) blir overholdt.

3. Medlemslandene er forpliktet å sørge for at den ansvarlige, nasjonale myndighet fører
tilsyn og kontroll med at bestemmelsene i 98/58/ EF (produksjonsdyr) blir overholdt og at det i
tråd med bestemmelsene i rettsakten utarbeides rapporter vedrørende den ansvarlige, nasjonale
myndighets tilsyn og kontroll.

4. Ved kommisjonsvedtak 2000/50/ EF angående minstekrav for tilsyn og kontroll med
landbruksbedrifter etter 98/58/ EF er det bestemt at rapportene minst må omfatte kalver, svin og
verpehøns. Dessuten er det i vedtaket bestemt hvilke opplysninger rapportene skal inneholde i
forhold til hver dyreart og dyrekategori.

5. Kontrollene med produksjonsdyr som gjennomføres av medlemslandene, bør ikke bare
omfatte et utvalg av arter omtalt i 98/58/ EF, dvs. kalver, svin og verpehøns, men også omfatte de
mer generelle dyrevernskrav som er nedfelt i rettsakten. Rapporteringsplikten til Kommisjonen
bør derfor omfatte både generelle og spesifikke krav etter fellesskapsretten.

6. Inspeksjonene vedrørende produksjonsdyr i medlemslandet bør dekke alle
produksjonsdyr som omfattes av produksjonsdyrdirektivet 98/58/EF. Medlemslandenes
rapporteringsplikt til Kommisjonen bør derfor utvides tilsvarende.

7. Medlemslandene er forpliktet til å sørge for at den ansvarlige myndighet foretar
inspeksjoner for å sikre at minstekravene fastsatt i direktiv 1999/74/ EF for beskyttelse av
eggleggende høner overholdes.

8. Erfaringene fra direktiv 91/629/EØF, 91/630/EØF, 98/58/EF og 1999/74/EF viser at det er
forskjell på de ulike medlemslandenes planlegging, gjennomføring, registrering og rapportering
vedrørende inspeksjoner som den ansvarlige myndighet har foretatt i henhold til de nevnte
direktiver.

9. Innsamling av data om dyrevelferdsinspeksjoner er av avgjørende betydning for om
Fellesskapet kan evaluere virkningene av sin politikk på området. I tillegg er det viktig at
dyrevelferdsbestemmelsene anvendes ensartet, fordi ulik anvendelse i medlemslandene kan
påvirke landbruksbedriftenes konkurranseevne. Der er derfor nødvendig å oppdatere
minstekravene til inspeksjon av produksjonssteder der det holdes produksjonsdyr.

10. I henhold til avsnitt V i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om
offentlig kontroll, med tanke på at verifikasjon på fôr- og matvarebestemmelsene, samt
dyrevelferds- og dyrehelsebestemmelsene overholdes, skal det utarbeides kontrollplaner,
herunder årsrapporter. Medlemslandenes nåværende rapporteringsforpliktelser i henhold til
vedtak 2000/50/EF bør innarbeides i den nevnte forordning, spesielt med hensyn til frekvens og
frist for rapportering til Kommisjonen.

11. Dyrevelferdsforholdene påvirkes av produksjonsmetodene. Derfor var
produksjonsmetoder et hensiktsmessig grunnlag for å innhente opplysninger. Når det gjelder
eggleggende høner bør det særlig vises til kommisjonsforordningen (EF) nr 2295/2003 om
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for egg, da de innholder supplerende krav til alternative systemer.

12. Det eksisterende system for innsamling og analyse av opplysninger fra medlemslandene
innebærer en administrativ byrde for så vel Kommisjonen som medlemslandene. Det skaper også
risiko for at data endres. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en gjennomførbarhetsstudie for
etableringen av et moderne informasjonssystem på fellesskapsplan, med tanke på å forbedre og
lette innsamling og analyse av data som kreves i denne forbindelse.

13. Vedtak 2000/50/EF oppheves og erstattes av vedtak 2006/778/EF.

14. Tiltakene foreslått i dette vedtak er i overensstemmelse med uttalelsene fra Den faste
komité for matvarekjeden og dyrehelse.

Vedtakets artikkel 3 bestemmer at følgende opplysninger skal nedtegnes ved hvert tilsyn eller
kontroll, enten på papir eller elektronisk:

1. Dato for inspeksjonen og bedriftens identitet

2. Kategorier av driftssystemer og de respektive fellesskapsbestemmelsene i henhold til
vedlegg I

3. Kategorier av avvik, med en referanse til de aktuelle fellesskapsbestemmelsene i
henhold til vedlegg II

4. De administrative kategoriene av brudd på felleskapsbestemmelsene og tiltakene den
ansvarlige myndighet iverksetter i henhold til vedlegg III.

- Vedtakets artikkel 4 bestemmer at minst fem av de i kapittel I vedlegg II nevnte kategorier og
etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 91/629/ EØF skal inspiseres. Den ansvarlige
myndighet skal registrere alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket.

- Vedtakets artikkel 5 bestemmer at minst fire av de i kapittel II vedlegg II nevnte kategorier og
etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 91/630/ EØF skal inspiseres. Den ansvarlige
myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket.

- Vedtakets artikkel 6 bestemmer at minst fire av de i kapittel III vedlegg II nevnte kategorier og
etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 98/58/ EF skal inspiseres. Den ansvarlige
myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket.

- Vedtakets artikkel 7 bestemmer at minst tre av de i kapittel IV vedlegg II nevnte kategorier og
etterlevelsen av de tilsvarende bestemmelser i 1999/74/ EF skal inspiseres. Den ansvarlige
myndighet registrerer alle konstaterte forekomster av manglende overholdelse av regelverket.

- Vedtakets artikkel 8 bestemmer at alle medlemsland den innen den 30. juni 2009, og deretter
årlig innen 30. juni, skal innrapportere den informasjonen, som er innsamlet og opptegnet i
samsvar med dette vedtaket, under inspeksjoner foretatt i det foregående kalenderår.
Rapporten skal inneholde de opplysningene som er omhandlet i vedlegg IV og ledsages av en
analyse av de mest alvorlige forekomster av manglende overholdelse av regelverket og en
nasjonal handlingsplan for forebyggelse og reduksjon av slike tilfeller i de kommende år.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og
matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,
Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er
representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 77-85
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0778
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro