Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (kodifiseringsforslag 2021)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers (codification)

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 1.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det ; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på 24 officielle sprog af direktiv 2003/59/EF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer ved hjælp af et edb‑system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag V til dette direktiv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet