Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/546/EU av 16. september 2011 som opphever vedtak 2011/508/EU om visse beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen

Commission Implementing Decision of 16 September 2011 repealing Implementing Decision 2011/508/EU concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Lithuania

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.09.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/508/EU ble utarbeidet som følge av utbrudd av klassisk svinepest i Litauen.

Vedtaket ble opphevet igjen av et nytt vedtak, 2011/546/EU. Opphevelsesvedtaket ble publisert i Official Journal 17. september 2011.

Vedtak 2011/508/EU inneholdt et forbud mot å innføre levende svin, sæd, ova og embryo av svin, samt ferskt kjøtt og andre animalske produkter av svin fra Litauen til resten av EØS-området. Vedtaket fastsatte også enkelte unntak fra forbudet.

Merknader
Vedtaket krevet i utgangspunktet endringer i norsk rett, men ble ikke implementert ettersom det ble opphevet ved vedtak 2011/546/EU før vi rakk å gjennomføre endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Vedtaket er opphevet. Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2014
Anvendelsesdato i EU
07.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet