Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/75/EF av 24. juli 2008 om endring av europaarlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om oppføring av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance in Annex I thereto.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.2.2010)

Sammendrag av innhold
Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - basert på grundige vurderinger - bidrar derfor til bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

På bakgrunn av dokumentasjon om de ulike stoffenes egenskaper er det satt opp prioritetslister. Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer av denne (forordningene (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Karbondioksid er oppført på listen over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Gjennom bestemmelser i direktiv 2007/70/EF ble karbondioksid inkludert som et aktivt stoff i Annex IA (stoffer for bruk i lavrisikoprodukter), og stoffet ble dermed godkjent for bruk i rottemidler. For omtale av direktiv 2007/70/EF henvises det til et eget EØS-notat , og direktiv 2007/70/EF er også innlemmet i EØS-avtalen.

Et aktivt stoff som er oppført på Annex IA bør normalt også være oppført på Annex I. Annex I vil omfatte de bruksområder hvor produktene kan forventes å oppfylle krav i hht artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, men ikke anvendelse av lavrisikoprodukter. Dette er tilfellet med visse biocidprodukter som benyttes som rottemidler, og som inneholder karbondioksid. Det er derfor hensiktsmessig å oppføre karbondioksid på Annex I for produkttype 14 for å sikre at alle medlemsstatene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som inneholder karbondioksid (i oversenstemmelse med artikkel 16, pkt 3 i direktiv 98/8/EF).

Vurderingen på fellesskapsnivå ble gjennomført for én spesifikk bruk. I overensstemmelse med direktivets artikkel 8, pkt. 5 var dessuten noen opplysninger ikke inngitt og således ikke vurdert. Medlemsstatene bør derfor vurdere risiko for de sektorer og populasjoner som ikke er omfattet på en representativ måte av risikovurderingen på fellesskapsnivå, og i forbindelse med tildeling av produktgodkjennelser sikre at det er truffet egende foranstaltninger eller pålagt spesifikke bestingelser for å redusere de identifiserte risikoene til akseptable nivåer.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2007/70/EF ble karbondioksid (i rottemidler) kun godkjent for bruk i gassbeholdere som er klare til bruk og som fungerer sammen med en felle. Gjennom bestemmelser i direktiv 2008/75/EF gis det utdypende betingelser for bruk av karbondioksid levert fra større gassbeholdere eller andre kilder til bruk som rottemidler. Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjennelse av et produkt, skal de legge særlig vekt på de populasjoner som kan eksponeres for produktet og de bruks-/eksponeringsscenario som ikke er representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Medlemsstatene skal når de utsteder produktgodkjennelser vurdere risikoene, og deretter sørge for at det treffes egnede foranstaltninger eller pålegges spesifikke betingelser for å redusere identifisert risiko. Produktgodkjenning kan bare gis dersom det i søknaden fremkommer at risiko kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Merknader
Norge deltar aktivt i arbeidet med biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Direktiv 2008/75/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og ble ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering
Karbondioksid ble vurdert som lavrisikostoff og oppført på Annex IB (stoff for bruk i lavrisikogrupper) under spesielle betingelser. Oppføringen på Annex I gjelder biocidanvendelse generelt. Ved produktgodkjenning iht oppføring på Annex I kan det stilles krav som sikrer forsvarlig anvendelse av karbondioksid i forhold til folks helse og det ytre miljøet ved bruk til gassing som rottemiddel.Videre blir det et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om benyttelse av det aktuelle stoffet.

Status
Direktiv 2008/75/EF ble vedtatt 24. juli 2008. Direktiv 2008/75/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 6/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2008
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 286-288
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.02.2010
Anvendes fra i Norge
05.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro