Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2008/79/EC of 28 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include IPBC as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.2.2010)

Sammendrag av innhold
Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - basert på grundige vurderinger - bidrar derfor til bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

På bakgrunn av dokumentasjon om de ulike stoffers egenskaper er det satt opp prioritetslister. Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer av denne forordningen (forordningene (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 2849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Det fremgår av ulike undersøkelser at biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler og som inneholder IPBC (3-iodo-2-propynyl-butylcarbamat), kan forventes å oppfylle kravene i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF føres derfor IPBC opp på Annex I for å sikre at alle medlemsstatene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler og som inneholder IPBC. Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger gis med gitte betingelser.

* Produkter som er godkjent til industrielt bruk og/eller av yrkesutøvere kan bare benyttes med passende verneutstyr, med mindre det fremkommer i søknaden om godkjenning av et produkt at risiko for industrielle brukere og/eller yrkesutøvere kan begrenses til et akseptabelt nivå på andre måter.
* I lys av risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø må det iverksettes risikobegrensende tiltak for å beskytte disse områdene. For produkter som er godkjent til industriell bruk, skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikkerhetsdatablad at nylig behandlet trevirke etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å forebygge avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

Merknader
Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biociddirektivet, og er i kontakt med berørte parter.

Direktiv 2008/79/EF er gjennomført ved endringer i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og ble ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering
Gjennom bestemmelser i direktiv 2008/79/EF inkluderes stoffet IPBC som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF biociddirektivet og kan dermed benyttes i trebeskyttelsesmidler. Imidlertid kan det bare benyttes med gitte betingelser og vurdert i forhold til risiko for miljø og helse. Dette betyr en kontrollert bruk av stoffet, noe som er positivt i forhold beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Videre blir det et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om benyttelse av det aktuelle stoffet.

Status
Direktiv 2008/79/EF ble vedtatt 28. juli 2008. Direktiv 2008/79/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 6/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2008
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 295-297
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.02.2010
Anvendes fra i Norge
05.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro