Oppføring av akrolein som et aktivt stoff (biocid)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/5/EU av 8. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om inkludering av akrolein som et aktivt stoff i vedlegg I

Commission Directive 2010/5/EU of 8 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include acrolein as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/5/EU godkjennes det nye aktive stoffet akrolein til bruk i slimbekjemningsmidler. Imidlertid er det strenge krav og betingelser knyttet til godkjenning av et produkt. Når medlemsstatene vurderer søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de deler av befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå, og som kan eksponeres for produktet. Videre skal det legges vekt på de bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende betingelser:

• Spillvann som inneholder akrolein skal overvåkes før det slippes ut, om det ikke kan bevises at miljørisikoen kan begrenses med andre midler. Dersom det er risiko i forhold til det marine miljø skal spillvannet lagres i egnede tanker eller renses før det slippes ut.
• Ved bruk av produktet, som er godkjent til industriell bruk og/eller til bruk av fagfolk, skal det alltid benyttes verneutstyr, med mindre det fremgår i søknaden at risikoen i forbindelse med slik bruk kan redusres til et akseptabelt nivå på andre måter.

Merknader
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - og senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2010/5/EU inkluderes stoffet akrolein som er et nytt stoff på markedet i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen slimbekjempelsesmidler. Det representative produktet er risikovurdert i forhold til i offshore-industrien. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i slimbekjempelsesmidler.
Gjennomføring av direktiv 2010/5/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7 - aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert. Disse dokumentene ble også lagt ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. Tilsvarende prosedyrer vil følges i arbeid med, og gjennomføring av nye rettsakter på området.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU, herunder møter i både i Competent Authority og Standing Committee, faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsdirektiv 2010/5/EU av 8. februar 2010 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Se Beskrivelse/Merknad.

Status
Kommisjonsdirektiv 2010/5/EU ble vedtatt 8. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 14/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.02.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2010
Anvendelsesdato i EU
31.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 385-387
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro