Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 181/2008 av 28. februar 2008 om visse gjennomføringsforanstaltninger til rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for Fellesskapets innlandsflåter til fremme av vannveistransporten (kodifisert utgave)

Commission Regulation (EC) 181/2008 of 28 February 2008 laying down certain measures for implementing Council Regulation no 718/1999 on a Community fleet capacity policy to promote inland waterway transport

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 805/1999 av 16. april 1999 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasistetpolitikk for fellesskapets innlandsflåte for å fremme innlands vannveitransoprt er blitt vesentlig endret ved en rekke anledninger. Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2008 er en kodifisering av gjeldende rett.

Merknader
Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA land har innlands vannveier som definert i EU.

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Rettsakten om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, Norge trenger ikke å implementere rettsakten i nasjonal rett på bakgrunn av ovennevnte.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.02.2008
Anvendelsesdato i EU
20.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 345-349
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0181
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro