Omsetning og bruk av løsemidlet diklormetan

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 455/2009/EF av 6. mai 1999 som endrer rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensninger på omsetning og bruk av diklormetan

Decision No 455/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of dichloromethane

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 3.6.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater indeholder harmoniserede bestemmelser for hele Den Europæiske Union om, hvorledes farlige stoffer og præparater skal bringes i omsætning og anvendes.

Direktiv 76/769/EØF danner grundlag for risikostyring af farlige stoffer med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet. De farlige stoffer og præparater, der fremgår af bilag I til direktiv 76/769/EØF, må kun bringes i omsætning og anvendes på særlige betingelser.

Det foreslås at risikostyre dichlormethan (DCM) ved at føje dette stof til bilag I til direktiv 76/769/EØF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2009
Anvendelsesdato i EU
06.06.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet