Omsetning av mat fra klonede dyr

Tittel

Forslag til rådsdirektiv om omsetning av mat fra klonede dyr

Proposal for a Council Directive on the placing on the market of food from animal clones

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2017)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn for forslaget:
Europaparlamentet ba i en resolusjon av 3. september 2008 Europakommisjonen om å foreslå regelverk om kloning. Bakgrunnen var i stor grad relatert til dyrehelse- og dyrevelferdsaspekter ved kloning.

Mat som produseres fra klonede dyr, faller inn under forordning (EF) nr. 258/97 om ny mat. Dette innebærer at mat fra klonede dyr skal risikovurderes før en eventuell godkjenning kan gis i EU. Ny mat-forordningen er ikke implementert i Norge enda. Siden EFSA har uttalt at det ikke er flere helsemessige bekymringer ved å spise mat fra klonede dyr sammenliknet med konvensjonell mat, så foreligger det ikke noe grunnlag for å avslå eventuelle søknader om godkjenning av mat fra klonede dyr. Ny mat-forordningen vil dermed ikke ivareta hensynet til etikk og forbrukeroppfatninger.

Kommisjonen konkluderte i en rapport med at de ville foreslå å midlertidig forby bruk av kloning i EU for å produsere matproduserende dyr, bruk av kloner fra disse dyrene og omsetning av mat fra kloner. Videre ville de foreslå krav til sporbarhet av sæd og embryoer fra klonede dyr.

EFSA publiserte i 2008 en risikovurdering av konsekvenser av kloning med hensyn til mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og miljø. EFSA konkluderte med at det bare forelå kunnskap til å risikovurdere kloner fra storfe og gris og deres avkom, men at denne kunnskapen også er begrenset. De pekte på flere negative konsekvenser av kloning for dyrehelse og dyrevelferd. For mat fra klonede storfe og gris ser det ut fra foreliggende kunnskap ikke ut til å foreligge risiko utover den som eksisterer for mat fra tradisjonelt avlede dyr. Det var heller ingen indikasjoner på det aktuelle tidspunktet på at kloner og deres avkom ville utgjøre risiko for miljøet. EFSA publiserte i etterkant to oppdateringer (juni 2009 og sept 2010), der de uttalte at det fortsatt er begrenset informasjon om andre arter. Det er heller ikke tilgjengelig ny informasjon siden den første vurderingen slik at de konklusjonene fortsatt gjelder.

En europeisk gruppe som vurderer etiske spørsmål i forbindelse med vitenskap og nye teknologier, publiserte i 2008 en uttalelse om kloning, og europeiske forbrukeres holdninger til kloning ble målt av Eurobarometeret i 2008 og 2010. Forbrukerne hadde sterke reservasjoner mot kloning i matproduksjon og så ikke fordelene ved dette.

Forslaget til det nye EU-regelverket om ny mat (forordning (EF) nr. 258/97) ble forkastet i mars 2011 fordi Europaparlamentet, rådet og kommisjonen mislyktes i forsøket på å bli enige om lovteksten. Hovedgrunnen var at man ikke klarte å bli enige om hvordan klonede dyr og deres avkom skal reguleres.

For å imøtekomme forbrukernes bekymring for dårlig dyrevelferd i forbindelse med kloning ønsker EU-kommisjonen nå å midlertidig forby omsetning av mat fra klonede dyr. Forbudet er midlertidig fordi man forventer at kloningsteknikken vil bli bedre over tid, og at dyrevelferdsproblemene kan reduseres.

Forslaget er i direktivs form. Dette begrunnes med at veiledere o.l. ikke er tilstrekkelig for å hindre kloning, men at det er behov for regelverk. Samtidig åpner et direktiv for at medlemslandene kan benytte sine eksisterende kontrollordninger slik at det ikke blir en ekstra administrativ byrde.

Direktivets innhold:

• Midlertidig forbud mot :

- omsetning av mat fra klonede dyr

- import av mat fra klonede dyr fra tredjestater der slik mat er tillatt omsatt

• Medlemslandene skal etter 5 år rapportere til Kommisjonen om erfaringer med håndhevelsen av direktivet

• Kommisjonen skal presentere en rapport til råd og parlament basert på:

- medlemslandenes rapport,

- eventuelle endringer i forbrukernes syn på dyrevelferdsmessige aspekter ved kloning,

- internasjonal utvikling.

• Medlemslandene skal fastsette nødvendig regelverk for å etterleve direktivets bestemmelser, og kommunisere dette til Kommisjonen.

Forslaget er behandlet av Parlamentet, men er ikke endelig vedtatt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hvis rettsakten blir vedtatt, må Norge vurdere om det er aktuelt å lage en ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble første gang diskutert i spesialutvalget for matproduksjon 16. april 2015, der relevante departementer deltok.

Vurdering
Mattilsynet har ingen grunn til å tro at mat fra klonede dyr skulle utgjøre noen helserisiko. Derimot ser vi etiske og dyrevelferdsmessige betenkeligheter med kloning av dyr for matproduksjon. Ved å forby, ikke bare selve kloningen, men også mat fra klonede dyr, sender vi et sterkt signal om at vi ikke aksepterer denne formen for matproduksjon.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Se også EØS-notatet som er skrevet om forslaget til en annen rettsakt om kloning som foreslås parallelt:

Directive of the European Parliament and of the Council on the cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes - COM(2013) 892 final

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2013
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet