Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/180/EU av 23. mars 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF hva gjelder kravene til markedsføring av småpakninger med blandinger av standardfrø av forskellige grønnsakssorter som tilhører samme art

Commission Decision 2011/180/EU of 23 March 2011 implementing Council Directive 2002/55/EC as regards conditions under which the placing on the market of small packages of mixtures of standard seed of different vegetable varieties belonging to the same species may be authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for at myndighetene i det enkelte land, kan tillate egne produsenter å omsette småpakninger med flere sorter av en art grønnsak omfattet av rådsdirektiv 2002/55/EF. Småpakningene kan maksimalt inneholde frø i en mengde tilsvarende en nærmere spesifisert vekt som går fram av artikkel 2(1)(g) i direktiv 2002/55/EF. Småpakningene skal merkes med blant annet navn på art, navn på sorter som inngår i blandingen, nettovekt av hver sort eller antall frø av hver sort, og referansenummer på partiet gitt av den personen som har vært ansvarlig for pakkingen. De enkelte land skal rapportere til kommisjonen om bruk av bestemmelsen innen 31. desember 2012.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører behov for endring i såvareforskriften da beslutningen dreier seg om innføring av en ny type frøblanding bestående av ulike grønnsakssorter av en og samme art. Slike frøblandinger skal bare være tillatt å omsette i småpakninger, og det er satt egne krav til hvordan pakningene skal merkes.

Økonomiske og administrative konsekvenser Rettsakten medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for norske aktører. De aktuelle småpakningene som nå vil tillates produsert og omsatt, er beregnet på hobbydyrkere. Slike småpakninger vil trolig kunne være interessante også for hobbydyrkere i Norge. Det kan derfor være aktuelt for norske såvarevirksomheter å importere slike småpakninger for salg til hobbydyrkere. Enkelte år pågår det en liten produksjon av grønnsaksfrø i Norge, men det vil neppe bli aktuelt å produsere slike pakninger her.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2011
Anvendelsesdato i EU
13.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 455-456
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2013
Anvendes fra i Norge
16.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0180
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro