Omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrplanter: tidsbegrenset forsøk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/362/EU av 13. juni 2014 om endring av vedtak 2009/109/EF om organiseringen av et tidsbegrenset forsøk om visse unntak fra omsetning av frøblandinger av fôrvekster omfattet av rådsdirektiv 66/401/EØF

Commission Implementing Decision 2014/362/EU of 13 June 2014 amending Decision 2009/109/EC on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forlengelse fra 31. mai 2014 til 31. mai 2016 av et forsøk omhandlet i kommisjonsbeslutning 2009/109/EF. I forsøket produseres det frøblandinger som i tillegg til å inneholde regulerte plantearter, også inneholder arter som ikke er regulert i EU. Beslutningen utvider i forhold til beslutningen fra 2009, omfanget av arter som i dag ikke er omfattet av EUs direktiver, men som kan inngå i forsøket. Følgende arter kan i henhold til beslutning 3014/150/EU inngå i forsøket: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum, og Vicia benghalensis. Hensikten med forsøket er å vurdere om artene i framtida bør omfattes av lista over regulerte arter i EU eller ikke. I rettsakten fastsettes også kvalitetkrav (spireevne, renhet) og krav til prøvestørrelse som det skal gjøres analyser av, for noen av artene. Det er behov for å forlenge forsøksperioden for å få mer erfaring med produksjon, krav ved sertifisering og behov i markedet.

Merknader
Rettsakten endrer beslutning 2009/109/EU som er hjemlet i rådsdirektiv 66/401/EØF om handel med frø av fôrvekster.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Frøblandingene er særlig tilpasset marginale jordbruksarealer og skal være godt egnet for Middelhavslandene. Det har ikke vært aktuelt for Norge å delta i dette prosjektet.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2014
Anvendelsesdato i EU
07.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 336-337
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0362
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro