Områder i Tyskland som er fri for klassisk svinepest

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/211/EU av 7. april 2010 som endrer vedtak 2008/855/EF vedrørende dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Tyskland

Commission Decision 2010/211/EU of 7 April 2010 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.8.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget til vedtak 2008/855/EF ved at visse områder slettes fra listen. Vedtak 2008/855/EF inneholder bestemmelser som skal hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Vedlegget lister opp hvilke områder det er som har virksomme planer for bekjempelse og nødvaksinering av villsvin ifm klassisk svinepest. Tyskland har informert Kommisjonen om at KSP hos villsvin nå er utryddet i visse områder i delstatene Nord Rhein-Westphalen og Rheinland-Pfalz. Disse områdene slettes på listen i vedtakets vedlegg som viser hvilke områder hvor planer for utdryddelese og nødvakinering er gjeldende.

Merknader
Rettsakten krever endring i Forskrift 16. februar 2009 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Mattilsynet tar sikte på å endre foreliggende forskrift uten høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.04.2010
Anvendes fra i Norge
21.04.2010