Om unntak for overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 av 25. juni 2009 av 25. juni 2009 om endring i vedleggene V og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler

Commission Regulation (EC) No 551/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to adapt Annexes V and VI thereto (surfactant derogation)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.8.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2009)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 648/2004 - vaskemiddelforordningen - var en oppdatering, modernisering og forbedring av tidligere regelverk for vaskemidler. Det var behov for å samle alle kravene vedr. vaskemidler i ett reglverk, inkludert krav til merking som kom i tillegg til krav om merking etter regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier. I forordning (EF) nr. 648/2004 fastsettes bl.a. bestemmelser for fullstendig nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler. Dersom det skulle fremkomme behov for dispensasjon fra disse bestemmelsene kan det søkes om dette. Overflateaktive stoffer som det gis unntak for skal føres opp på vedlegg V ("liste over overflateaktive stoffer som er gitt unntak") til forordning (EF) nr. 648/2004. Overflateaktive stoffer, hvor dispensasjon er avslått, skal føres opp i vedlegg VI ("liste over overflateaktive stoffer i vaske- og rengjørinsmidler som er forbudt eller underlagt begrensninger") til forordning (EF) nr. 648/2004. Stoffer det søkes unntak for må gjennom en grundig risikovurdering, og unntak kan bare gis på bakgrunn av følgende kriterier:

* snevert bruksområde fremfor bredt bruksområde,
* bruk kun til særlige bruksområder i industri og/eller i institusjoner,
* den miljø- eller helserisikoen som salgsmengden og bruksmønsteret i hele Fellesskapet utgjør, er liten sammenlignet med de sosioøkonomiske fordeler herunder næringsmiddeltrygghet og hygienestandarder.

Gjennom Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 gis det dispensasjon til å benytte det overflateaktive stoffet "alkoholer, Guerbet, C16-20, etoxylerad, n-butyleter (7-8EO)" med handelsnavnet Dehypon G 2084. Det gis dispensasjon til å benytte dette stoffet til industrielle formål og kun til følgende tre områder: flaskerengjøring, CIP-rengjøring (cleaning-in-place) og metallrengjøring. Dispensasjonen er gitt frem til 27. juni 2019.

Søknaden om dispensasjon ble vurdert av de kompetente myndigheter (Competent Authority) i Tyskland i samsvar med prosedyren nedfelt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 648/2004. Anmodningen om unntak oppfyller de tre betingelsene i artikkel 6 ("vilkår for å gi unntak") i forordning (EF) nr. 648/2004. For det første er det i forbindelse med de tre omtalte bruksområdene snakk om begrenset bruk, og for det andre er det snakk om spesifikk industriell bruk. Videre er det ikke risiko for miljøet siden det overflateaktive stoffet som sådann ikke utgjør en risiko, og metabolittenen er ikke persistente. Man valgte imidlertid å gi en tidsavgrenset periode for dispensasjonen for å påskynde utvikling av overflateaktive stoffer med tilsvarende kvaliteter som vil oppfylle betingelsene om fullstendig nedbrytbarhet, og som ikke vil ha behov for dispensasjon.

Tidligere ble stoffer i Fellesskapet tildelt såkalte EINECS- eller ELINCS-numre. Dessuten er om lag 700 stoffer, som tidligere ble ansett for å være polymere nå anerkjent som ikke-polymere og er dermed tildelt NLP-numre (No-Longer Polymer). EINECS-, ELINCS og NLP-numre betegnes nå samlet som EF-numre, og de relevante overskriftene i vedlegg V og VI endres slik at de nye nomenklatura avspeiles i disse.

Merknader
Forordning (EF) nr. 648/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 144/2005 av 2. desember 2005, og gjennomført i norsk rett ved endringer 6. mars 2006 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Forordning (EF) nr. 648/2004 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 vil medføre behov for endringer i de aktuelle bestemmelser i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Det forventes ikke at gjennomføring av forordning (EF) nr. 551/2009 vil medføre økonomiske konsekvenser av noen betydning. Norge ved Statens forurensningstilsyn (SFT) deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for vaskemidler, og er ellers i kontakt med berørte parter, bl.a. har SFT avholdt informasjonsmøte med norske vaskemiddelprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 ble vedtatt 25. juni 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2009
Anvendelsesdato i EU
27.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 182-185
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.08.2011
Anvendes fra i Norge
17.08.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0551
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro