Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 2012/2000 av 21. september 2000 om endring av vedlegg 4 til protokoll 9 til tiltredelsesakten av 1994 og forordning (EF) nr. 3298/94 med hensyn til økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike

Council Regulation (EC) No 2012/2000 of 21 September 2000 amending Annex 4 to Protocol No 9 to the 1994 Act of Accession and Regulation (EC) No 3298/94 with regard to the system of ecopoints for heavy goods vehicles transiting through Austria

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.6.2001 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) Protokoll 9 fastsetter en særskilt ordning for tunge lastebiler som kjører i transitt på østerriksk territorium på grunnlag av et system med transittrettigheter (økopunkter). Tabellen for fordeling av økopunkter til medlemsstatene er gjengitt i vedlegg 4 til protokollen.

2) I henhold til artikkel 11 nr. 2 bokstav c) i protokoll 9 skal Kommisjonen vedta passende tiltak i samsvar med nr. 3 i vedlegg 5 dersom antallet transitturer gjennom Østerrike i et gitt år overstiger referansetallet for 1991 med mer enn 8 %.

3) I protokollens vedlegg 5 nr. 3 er det fastsatt regler for hvordan tildelingen av antall økopunkter skal beregnes dersom referansetallet for 1991 overstiges.

4) Terskelen som ble fastsatt i nevnte artikkel 11 nr. 2 bokstav c), ble oversteget i 1999. Dersom beregningsmetoden fastsatt i vedlegg 5 nr. 3 anvendes, vil dette føre til at det samlede antall tilgjengelige økopunkter reduseres.

5) Protokoll 9 må anvendes i samsvar med de grunnleggende friheter fastsatt ved traktaten. Det er derfor nødvendig å treffe tiltak som skal sikre det frie varebytte samt at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte.

6) Dersom hele reduksjonen av antallet økopunkter skulle gjennomføres i 2000, ville det ha hatt den uforholdsmessige virkning at all transittrafikk gjennom Østerrike ble stanset. Derfor bør reduksjonen av det samlede antall økopunkter gjennomføres over en periode fra 2000 til 2003.

7) For å sikre forholdsmessighet ved reduksjonen av antallet økopunkter bør også tildelingen av økopunkter reduseres for de medlemsstater som har bidratt mest til at terskelen på 8 % ble oversteget, slik at den fastsatte samlede reduksjonen kan oppnås. Det er derfor nødvendig å revidere fordelingsnøkkelen for tildeling av økopunkter til medlemsstatene.

8) For å sikre mest mulig effektiv bruk av de tilgjengelige økopunktene, skal det treffes tiltak som skal oppmuntre medlemsstatene til å sende ubrukte økopunkter tilbake til Kommisjonen for nytildeling.

9) Mer omfattende bruk av godstransport med jernbane i kombinert transport, særlig bruk av den såkalte "Rollende Landstra?e", vil være mindre miljøskadelig enn godstransport på vei, og kan bidra til å lette presset på antallet tilgjengelige økopunkter. Det bør snarest mulig legges til rette for en mer effektiv bruk av denne transportformen, blant annet ved at ordninger for plassbestilling revideres. Virkningene av slike tiltak bør overvåkes.

10) Vedlegg 4 til protokoll 9 og kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 bør endres tilsvarende.

11) Komiteen som ble nedsatt ved artikkel 16 i protokoll 9, har ikke avgitt uttalelse om tiltakene framlagt i forslaget. I samsvar med artikkel 16 nr. 3 i protokoll 9 skal Kommisjonen snarest legge fram for Rådet forslag til tiltak som skal treffes -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2000
Anvendelsesdato i EU
26.09.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 28.2.2002, p. 220-222
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.06.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.06.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.06.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000R2012
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro