Økonomisk sikkerhetsordning i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/335/EF av 20. april 2009 om tekniske retningslinjer for etableringen av den økonomiske sikkerhetsordningen, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF om behandling av avfall fra utvinningsindustrien

Commission Decision 2009/335/EC of 20 April 2009 on technical guidelines for the establishment of the financial guarantee in accordance with Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council concerning the management of waste from extractive industries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2012)

Sammendrag av innhold
I henhold til Europaparalamentets og Rådets direktiv 2006/21/EU om behandling av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) artikkel 14 stilles det krav om at visse virksomheter som behandler farlig avfall fra mineralindustrien ikke kan motta denne typen avfall før det er stilt økonomisk sikkerhet. Sikkerhetsstillelsen skal dekke alternativ behandling av den mengden farlig avfall som vedkommende virksomhet har lagertillatelse for. Midlene skal eksempelvis komme til anvendelse av myndighetene ved en eventuell konkurs, nedleggelse, driftstans, dersom virksomheten får betalingsproblemer eller dersom andre kritiske situasjoner inntreffer. Kommisjonsbeslutning 2009/335/EF angir retningslinjer for hva som skal ligge til grunn for beregningen av den økonomiske sikkerheten, jf. direktiv 2006/21/EF artikkel 5. Forhold som blant annet skal ligge til grunn for beregningen er sannsynlige helse- og miljøkostnader knyttet til drift og tiltakskostnader knyttet til opprydding ved avvikling av drift.

Merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/335/EF er gitt med hjemmel i EU-traktaten artikkel 175.

Kommisjonsbeslutning 2009/355/EF er gjennomført i norsk rett ved en endring i avfallsforskriften.

Etablering av økonomisk sikkerhet må samordnes med tilsvarende krav i forskrift til mineralloven.

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningen har ikke vært på egen høring, men var innarbeidet i høringsforslaget knyttet til innføring av direktiv 2006/21/EF. Denne høringen ble avsluttet 1. juni 2011. Av relevante merknader påpekte blant annet Norsk Bergindustri at det forutsettes at reglene knyttet til økonomisk sikkerhet samordnes med tilsvarende regelverk i mineralloven.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. april 2009.
Kommisjonsbeslutningen ble behandlet av EØS-spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011.
Kommisjonsbeslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 31. mars 2012.
Endringene i avfallsforskriften trådte i kraft 15. juni 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 920-920
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2012
Anvendes fra i Norge
15.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0335
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro