Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2014 av 8. april 2014 om endring og rettelse av forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) No 354/2014 of 8 April 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I, II, V og VI i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Vedlegg I omfatter gjødsel- og jordforbedringsprodukter, vedlegg II plantevernmidler, vedlegg V mineralstoffer og vedlegg VI fôrtilsetninger som er tillatt i økologisk produksjon. Endringer i listene over plantevernmidler og gjødselprodukter er gjort etter vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon (EGTOP). Vurderingen gjøres etter definerte kriterier. Blant annet har EGTOP vurdert om plantevernmidlene og gjødselproduktene er i samsvar med økologiske mål og prinsipper. Videre gjøres det en vurdering av hvilket behov det er for å bruke plantevernmidlene og gjødselproduktene i økologisk produksjon. Det gis bare tillatelse til bruk av midler og produkter i økologisk produksjon, som er tillatt brukt i konvensjonell produksjon.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i vedlegg I, II, V og VI:

1. Vedlegg I (gjødsel og jordforbedringsprodukter):

• Det tas inn følgende nye biprodukter til bruk som gjødselprodukter i listen, med ulike definerte kriterier for bruk: Rester fra biogassproduksjon som stammer fra animalske biprodukter, hydrolyserte proteiner (fra animalske biprodukter), leonarditt (organisk sediment fra gruvevirksomhet), kitin (polysakkarid fra skjell) og sapropel (organisk sediment fra ferskvann).
• For produktet «biorest som stammer fra animalske biprodukter» er gruppen begrenset til biprodukter som er kategorisert i kategori 2 (kun fordøyelseskanal innhold) og i kategori 3. Det er ikke tillatt å benytte animalske biprodukter fra «factory farming». Det er ingen felles definisjon på begrepet "factory farming", og det er derfor rom for nasjonal tolkning av begrepet.
• «0»-grense for krom (IV) er endret til deteksjonsgrensen for aktuelle gjødselprodukter.

2. Vedlegg II (plantevernmidler):

• Det tas inn følgende nye produkter til bruk som plantevernmidler i listen, herunder nye produkter som: Sauefett (ikke på spiselige deler av planten), lamarin (polysakkarid utvunnet fra alger, som styrker plantens immunforsvar) og kaolin/aluminiumsilikat (forebyggende mot ulike insektsangrep).
• Hele listen oppdateres i henhold til det generelle plantevernmiddel regelverket. Dette omfatter produkter, navn, beskrivelse og betingelser for bruk.
• Følgende produkter tas ut av listen: Gelatin, rotenon, mineralolje, diammonium fosfat, kopper oktanoat, kalium aluminium og kalium permanganat.
• Følgende basissubstanser blir stående uendret i vedlegget i påvente av en sluttføring av vurderingene av disse produktene etter det generelle plantevernmiddelregelverket: lecithin, quassia, kalsium hydroksid
• Bivoks blir også stående uendret i vedlegg II, selv om dette produktet ikke er definert som et plantevernmiddel.

3. Vedlegg V (mineralkilder fôr) og vedlegg VI (tilsetningsstoff):

• Fosforkildene monokalsiumfosfat og dikalsiumfosfat blir på nytt tatt inn i vedlegg V. Disse mineralkildene ble i endringsforordningen (EU) nr. 505/2013 ved en feil erstattet med defluorinerte fosfatkilder. Dette skapte uklarhet når det gjelder bruk av disse fosforkildene, siden dette ikke er identiske begreper.
• Endringen i vedlegg V har tilbakevirkende kraft, og skal gjelde fra det tidspunktet da endringsforordning (EU) nr. 505/2012 ble gjeldende.
• I vedlegg VI er det gjort en mindre materiell endring, ved at bindemiddel- og antiklumpmiddelet clinoptilolit er endret i henhold til horisontalt fôrregelverk (forordning (EU) nr. 651/2013).

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

Foreløpige tilbakemeldinger fra næringen tyder på at plantevernmidlene, som er tatt ut av vedlegg II, ikke har vært i bruk i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene.

Rettsakten åpner for bruk av nye biprodukter som gjødsel i økologisk produksjon. Foreløpige tilbakemeldinger fra næringen viser at det spesielt er ønske om å ta i bruk animalske biprodukter som ingredienser i biorest, i tillegg til hydrolyserte proteiner som gjødsel i veksthus- og grønnsaksproduksjonen. Det er spesielt i områder hvor det er mangel på tilgang til husdyrgjødsel, at behovet for alternative organiske gjødselslag er størst. Rettsakten åpner videre for bruk av nye plantevernmidler i økologisk produksjon. For at slike plantevernmidler skal kunne brukes i Norge, må produktene være godkjent av norske myndigheter etter det nasjonale plantevernmiddelregelverket. De aktuelle nye plantevernmidlene er ikke generelt godkjent til bruk i Norge, noe som innebærer behov for søknad til Mattilsynet om godkjenning før produktene tas i bruk i økologisk produksjon. For preparater som inneholder nye virksomme stoffer, må den som søker levere dokumentasjon om preparatets og det virksomme stoffets egenskaper og effekt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2014
Anvendelsesdato i EU
16.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0354
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro