Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 126/2012 av 14. februar 2012 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om dokumentasjon og om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra Amerikas forente stater

Commission Implementing Regulation (EU) No 126/2012 of 14 February 2012 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards documentary evidence and amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the arrangements for imports of organic products from the United States of America

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten anerkjenner USA som et godkjent tredjeland for import av varer til EU ved å endre vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten omfatter ikke eksport av varer fra EU til USA. Dette forholdet er regulert av egen bilateral handelsavtale mellom EU og USA. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til EU. Vedlegg III gir også oversikt over hvilke kompetente kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i det godkjente tredjelandet som kan utføre og skrive ut sertifikater for eksport til EU. Kompetente myndighet i USA er United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), http://www.usda.org/. I USA er det 59 ulike kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan sertifisere produkter for denne eksporten.Vedlegg III angir også hvilke produktgrupper som er omfattet; a) Levende eller ikke bearbeidede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø for kultivering, med unntak av akvakulturprodukter, forutsatt at i de tilfeller det er import av epler og pærer så skal det framkomme av spesifikt sertifikat framstilt av relevant kontrollorgan eller kontroll myndighet at disse ikke er behandlet med antibiotika for å kontrollere pærebrann (fire blight) (slik som tetrasykliner og streptomysiner) under produksjonen. b) Bearbeidede landbruksprodukter for bruk som mat og fôr, med unntak av bearbeidede akvakulturprodukter, forutsatt at i de tilfeller det er import av epler og pærer så skal det framkomme av spesifikt sertifikat framstilt av relevant kontrollorgan eller kontrollmyndighet at disse ikke er behandlet med antibiotika for å kontrollere pærebrann (slik som tetrasykliner og streptomysiner) under produksjonen.Rettsakten endrer også vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg IV gir oversikt over hvilke kompetente kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som kan utføre og skrive ut sertifikater i et tredjeland for eksport til EU. Rettsakten endrer vedlegg IV fordi flere av USA sine kontrollorgan var godkjent av EU og stod oppført her og måtte fjernes da disse kontrollorganene nå er overført til vedlegg III, se over. Rettsakten oppretter også et vedlegg XIIa til forordning (EF) nr. 889/2008. Vedlegg XIIa er et eget sertifikat som bekrefter at antibiotika ikke er brukt under produksjon av animalske produkter. Rettsakten skal anvendes fra 1. juni 2012 i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere forordninger, og som det for tiden er en prosess for å innlemme i EØS-avtalen.

Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten vil forenkle administrative rutiner for næringen, i Mattilsynet og for kontrollorganet, da det ikke lengre er nødvendig med en forhåndsgodkjenning av økologiske varer fra USA.

Ved å lette det administrative arbeidet, vil dette også redusere utgiftene til dette arbeidet og ha noe positiv økonomisk påvirkning på handelen fra USA til Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at vi må ha tilpasningstekst til rettsakten, vedlegg I, vedlegg XIIb. Vedlegg XIIb gir supplerende informasjon om ikke bruk av antibiotika på medlemslandenes språk og jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 68 ny nr. 2, annet avsnitt. Mattilsynet mener at vi må tilføye:

«In Norwegian: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika».

Mattilsynet har også vurdert tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 68 i forhold til eksport av varer fra Norge til USA, men anser at dette er unødvendig. Dette begrunner vi med at rettsakten endrer bestemmelsene om krav til dokumentasjon og om endringer når gjelder import av økologiske produkter fra USA. Rettsakten gjør det også mulig for næringsdrivende å kreve at kontrollorgan eller myndigheter utsteder et dokument i tråd med en modell inntatt i nytt vedlegg XIIa (dokumentasjonsmodellen) til forordningen hvor det skal fremgå at animalske produkter er fra dyr som ikke har vært behandlet med antibiotika, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 68 ny nr. 2. Det står verken i dokumentasjonsmodellen eller i forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 68 noe om at dokumentet skal eller kan brukes ved eksport til USA. Det sies heller ikke i regelverket noe om i hvilke tilfeller virksomhetene kan kreve utstedt dokumentet og det er heller ikke fastsatt begrensinger i virksomhetenes adgang til å kreve utstedt et slikt dokument i tilfeller der de ønsker dokumentasjon på at animalske produkter er behandlet uten bruk av antibiotika. Det er heller ikke informasjon i den konsoliderte versjonen av forordning (EF) nr. 889/2008 som kan villede norske virksomheter om dette. Mattilsynet mener derfor at det er unødvendig med tilpasningstekst til denne del av rettsakten.

Med tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor finner Mattilsynet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2012
Anvendelsesdato i EU
01.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0126
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro