Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771 av 21. januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsfororodning (EU) 2018/848 ved fastettelse av spesifikke kritierier for og krav til dokumentkontroll innenfor rammene av offentlig kontroll av økologisk produksjon og grupper av næringsdrivende

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/771 of 21 January 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council by laying down specific criteria and conditions for the checks of documentary accounts in the framework of official controls in organic production and the official controls of groups of operators

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på at sikre den økologiske produktions integritet er det nødvendigt at fastsætte specifikke kriterier og betingelser for udførelsen af officiel kontrol, der udføres for at sikre sporbarhed i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen og overholdelse af forordning (EU) 2018/848, især med hensyn til fysiske inspektioner på stedet af de økologiske erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende som omhandlet i artikel 38, stk. 3, i nærværende forordning. Med henblik på at være effektiv bør denne fysiske inspektion på stedet mindst omfatte en sporbarhedskontrol og en massebalancekontrol ved hjælp af dokumentkontrol. Sporbarhedskontrollen har til formål at bekræfte, om de produkter, der er blevet modtaget eller sendt af den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende, er økologiske eller er under omlægning. Formålet med massebalancekontrollen er at fastslå balancen mellem den erhvervsdrivendes eller gruppen af erhvervsdrivendes input og output og især sandsynligheden af mængder af økologiske produkter og omlægningsprodukter. De elementer, der skal dækkes af sporbarhedskontrollen og massebalancekontrollen, bør fastsættes.

(2) Med henblik på officiel kontrol består begrebet gruppe af erhvervsdrivende, jf. artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848, af en specifik kategori af erhvervsdrivende, der er landbrugere eller erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, og som endvidere kan deltage i forarbejdning, tilberedning eller markedsføring af fødevarer eller foder. Enhver gruppe af erhvervsdrivende skal oprette et system for intern kontrol, der omfatter dokumenterede kontrolaktiviteter. Den kompetente myndighed eller om nødvendigt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet bør være behørigt kvalificeret til at vurdere systemet for intern kontrol og udføre fornyede inspektioner på grundlag af en risikobaseret stikprøve af medlemmerne af gruppen af erhvervsdrivende med henblik på at nå frem til en konklusion om gruppens generelle overholdelse. Det er derfor nødvendigt at fastsætte krav for kompetencen for den kompetente myndighed eller om nødvendigt kontrolmyndigheden eller kontrolorganet til at vurdere den specifikke sammensætning af erhvervsdrivende inden for gruppen samt systemet for intern kontrol for en harmoniseret ramme for vurderingen af systemet for intern kontrol og for udvælgelsen af en stikprøve af medlemmer til de fornyede inspektioner.

(3) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet