Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer

Tittel

Rådsvedtak 2009/436/EF av 5. mai 2009 om rettelse av direktiv 2008/73/EF om forenkling av prosedyrene for utarbeidelse av lister og offentliggjøring av opplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område

Council Decision 2009/436/EC of 5 May 2009 correcting Directive 2008/73/EC simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.8.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.07.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten retter på direktiv 2008/73/EF slik at det kommer tydelig frem at medlemsstatene skal implementere direktiv 2008/73/EF fra og med 1. januar 2010. Direktiv 2008/73/EF er et omfattende direktiv som endrer 22 direktiver og ett vedtak for å bl.a. harmonisere og forenkle prosessen for etablering av lister over ulike typer av godkjente virksomheter og offentliggjøring av disse. Forenklingen ligger i at det er medlemsstaten og ikke Kommisjonen som utarbeider og publiserer de ulike listene, og at disse listene ikke lenger vil fremgå av rettsakter. Det er samtidig noen få bestemmelser i direktiv 2008/73/EF som ikke gjelder disse forenklingsprosedyrene og endringsvedtaket spesifiserer at disse bestemmelsene i direktiv 2008/73/EF skal gjelde umiddelbart (dvs. fra 3. september 2008). I tillegg, tilføyer endringsvedtaket hjemmel til direktiv 2008/73/EF for utarbeidelse av rettsakter under komitologi, deriblant overgangsordninger. Disse bestemmelsene skal også ha umiddelbar virkning. En overgangsordning ift. søknader for godkjenning av laboratorier (rabies) som direktiv 2008/73/EF introduserte er også fjernet, sannsynligvis fordi overgangsordningen var ift. perioden mellom ikrafttredelsen av 2008/73/EF og 1. januar 2010 og den delen av direktiv 2008/73/EF vil nå først gjelde fra 1. januar 2010.

Merknader
Rettsakten er vedtatt av Rådet med hjemmel i Romatraktaten artikkel 37. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Men rettsakten vil legges til grunn ved høring og gjennomføringen av direktiv 2008/73/EF i norsk rett. Det er ikke administrative og økonomiske konsekvenser som følge av vedtaket annet enn at det legges til grunn når direktiv 2008/73/EF blir hørt, da vedtaket bare tydeliggjør at 1. januar 2010 er tidspunktet regelendringene må være på plass.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
De eneste bestemmelsene i direktiv 2008/73/EF som vil tre i kraft før 2010 og som inneholder materielle krav er direktiv 2008/73/EF art 1(1) og art 7. Endringen av disse to bestemmelsene medfører ikke behov for forskriftsendringer.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2009
Anvendelsesdato i EU
03.09.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 248-249
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.08.2011
Anvendes fra i Norge
08.08.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0436
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro